Wyliczenie emerytury ZUS

Jak ZUS wylicza emeryturę?

Obecnie funkcjonują dwa systemy emerytalne i w którym się znajdziemy będzie zależało od daty naszego urodzenia.

Do 2013 r. kobieta może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyzna w wieku 65 lat. Potem ustawowy wiek emerytalny wzrośnie już do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Taki jest projekt rządowy. Przy czym będzie wydłużało się to stopniowo, co roku o 3 miesiące.

 Zasady naliczania emerytury są dość skomplikowane, ale warto je poznać. Żeby lepiej zrozumieć te zasady trzeba zapoznać się z kilkoma terminami:

  • kwota bazowa - jest to 100% przeciętnego wynagrodzenia, które zmniejszone zostanie o składki na ubezpieczenie społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązuje od 1 marca do końca lutego roku następnego;
  • okresy składkowe - wszystkie okresy ubezpieczeniowe, a więc np. zatrudnienia na umowę o pracę, pobierania zasiłku macierzyńskiego;
  • okresy nieskładkowe - czas, za który nie były odprowadzane składki, ale okresy te uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury (np. urlop wychowawczy);
  • kapitał początkowy - hipotetyczna emerytura, która została wyliczona z lat pracy sprzed 1999 r. Brane pod uwagę są wynagrodzenia:
z 10 kolejnych lat przepracowanych z przedziału lat 1980 - 1998;

z wybranych ze stażu pracy dowolnych 20 lat, w których uzyskano najwyższe zarobki;

z faktycznego okresu zatrudnienia, jeśli pracowano krócej niż 10 lat;

z faktycznego okresu zatrudnienia, gdy urodzono się przed 31 grudnia 1968 roku i z powodu studiów nie ma się 10 lat pracy.

Sposób obliczania wysokości emerytury

Urodzeni przed 1 stycznia 1949r.

Na emeryturę złożą się: 24% kwoty bazowej, po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

Urodzeni po 31 grudnia 1968r.

Emerytura dla tych osób obliczana jest wg wzoru: zwaloryzowane składki + zwaloryzowany kapitał początkowy, podzielone przez średnie dalsze trwanie życia. Ponadto otrzymają one emeryturę wypłacaną z kapitału zebranego przez nich w jednym z otwartych funduszy emerytalnych (II filar).

Urodzeni po 31 grudnia 1948r., a przed 1 stycznia 1969r.

Osoby z tego przedziału wiekowego, które spełniły warunki do przyznania wcześniejszej emerytury na dotychczasowych zasadach do końca 2008r., mają prawo do obliczenia emerytury na podstawie starych zasad.

W innym przypadku ZUS ustala wysokość emerytury zgodnie z nowymi regułami. Jeśli jednak wiek emerytalny osoby osiągnęły w latach 2009-2013, to będą miały emeryturę mieszaną, która zostanie obliczona częściowo według nowych zasad i częściowo według starych zasad.

Komentarze

Popularne posty