Wykroczenia przeciwko prawom pracownika


Prawa pracownika


Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniży mu wymiar tego urlopu, nie wypłaci w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które mu przysługuje, naruszy przepisy o czasie pracy - stanowi to wtedy wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone to jest karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.Pamiętaj ! Gdy pracodawca zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, gdzie powinna być zawarta umowa o pracę, nie potwierdza jej na piśmie lub dopuszcza pracownika do pracy bez wymaganych badań lekarskich lub szkoleń BHP, to popełnia on wykroczenie, które zagrożone jet karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.


Zgłoszenie do ZUS i PIP


Pracownik, który pracuje na podstawie umowy o pracęumowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, gdzie stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, to pracodawca ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia.

Pamiętaj! Ubezpieczeniom społecznym nie podlegają uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat (chyba, ze są zatrudnieni w ramach umowy o pracę), a także osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło

Bezpłatnej porady prawnej udzielą okręgowe inspektoraty pracy.

Jeżeli prawa pracownika są naruszane, to może on złożyć skargę na pracodawcę. Pracownik podaje w niej swoje imię i nazwisko oraz adres. Obowiązkiem inspektora pracy jest nieujawnienie pracodawcy, że kontrola jest następstwem skargi, chyba że zostanie wyrażona na to zgoda na piśmie. 

Jeżeli zapytania prawne wysyłane są e-mailem, to pracownik  także powinien podać swoje dane osobowe oraz adres nadawcy. 

Pamiętaj! Sam adres e-mail nie wystarczy.

Okręgowy inspektorat pracy zastrzega sobie możliwość wyboru drogi odpowiedzi, czyli za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub e-maila. 

Odpowiedź zostanie udzielona (zarówno na skargę pisemną, jak i mailową) w ciągu 30 dni. 


Komentarze

Popularne posty