Umowa z agencją pracy tymczasowej

Praca w agencji pracy tymczasowej

Pracownik może także zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej, która skieruje go do pracodawcy, na rzecz którego będzie świadczył pracę (pracodawca użytkownik).


Agencja pracy tymczasowej może zatrudnić pracownika tylko na podstawie:
  •  umowy o pracę na czas określony,
  •  umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
  •  umowy o dzieło,
  •  umowy zlecenia.
Pracodawca, u którego pracownik będzie świadczył pracę ma obowiązek uzgodnić z agencją rodzaj pracy, jaką będzie on wykonywał oraz warunki jej wykonywania. Trzeba też poinformować agencję o warunkach BHP i wynagrodzeniu, jakie pracownik będzie otrzymywał za wykonywaną pracę.
Pamiętaj! Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest przez agencję pracy tymczasowej, a nie przez pracodawcę, na rzecz którego pracownik świadczy pracę. 
Taki rodzaj umowy o pracę rozwiązywany jest z upływem ustalonego okresu wykonywania tej pracy. 
Pamiętaj! Strony umowy mogą jednak przewidzieć jej wcześniejsze rozwiązanie. 
Jeżeli umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, to można ją rozwiązać za 3-dniowym wypowiedzeniem, a gdy zawarta została na okres przekraczający 2 tygodnie- można ją rozwiązać za 1-tygodniowym wypowiedzeniem.   

Zasady na jakich pracownik może być zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej znajdują się w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608, ze zm.).

Komentarze

Popularne posty