Przejdź do głównej zawartości

Odprawa pośmiertna pracownika

Odprawa pośmiertna z pracy 


Jeżeli umrze pracownik e czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania przez niego po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, to jego rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy.


Wysokość odprawy pośmiertnej zależna jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik zatrudniony był krócej niż 10 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
Do odprawy pośmiertnej po pracowniku mają prawo następujący członkowie rodziny:
  • małżonek;
  • inni członkowie rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Odprawa pośmiertna dzielona jest w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny pracownika. 

Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek jego rodziny, który jest uprawiony do odprawy pośmiertnej, to ma on prawo do odprawy w wysokości połowy przysługującej kwoty. 

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa wyżej, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucje ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna, która przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika. 

Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, to obowiązkiem pracodawcy je wypłacenie rodzinie kwoty, która stanowi różnicę między tymi świadczeniami. 

Podstawa prawna: art. 93 K.p.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.