Przejdź do głównej zawartości

Ochrona pracy młodocianych

Jak chroniony jest pracownik młodociany?

Szczególną ochroną Kodeksu pracy objęci są pracownicy młodociani
Pamiętaj ! Pracownik młodociany do w rozumieniu prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia (art. 190 kp). Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 la, a wyjątkiem są przypadki, które określa art. 3045 kp (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
Pracę wzbronione pracownikom młodocianym

Są to pracę określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136, poz. 1145, z 2006 r. Nr 107, poz. 724):
  • związane z wysiłkiem fizycznym (najczęściej przy pracach transportowych);
  • wymuszona pozycją ciała;
  • zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (np. przy produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych, tytoniowych, uboju zwierząt, obsłudze zakładów kąpielowych i łaźni);
  • stwarzające zagrożenia wypadkowe;
  • w narażeniu na szkodliwe działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych.

Pamiętaj! Normy dźwigania dla pracowników młodocianych określone są w załączniku nr.1 do ww. rozporządzenia.

Obowiązki ciążące na pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników młodocianych


Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych, ma obowiązek zapewnić im szczególną ochronę zdrowia podczas pracy. Uwzględnia przy tym ryzyko, który wynika z ich braku doświadczenia oraz nieświadomości potencjalnych zagrożeń.

W tym celu (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).:
  • musi zapewnić im pracę w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia;
  • zapewnia im nadzór nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  • informuj o potencjalnych zagrożeniach;
  • organizuje przerwy w pracy, których celem jest odpoczynek w warunkach odizolowania od czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Pamiętaj ! Pracodawca na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136, poz. 1145, z 2006 r. Nr 107, poz. 724) sporządza wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym w jego zakładzie pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.