Obowiązki wolontariusza

Jaki obowiązki ma wolontariusz?


Wolontariuszem zostaje osoba, która zawrze z daną organizacją pisemne porozumienie. Treść tego porozumienia musi zawierać: zakres, sposób oraz czas wykonywanych przez wolontariusza zadań, a także informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.
Organizacja, która zatrudnia wolontariusza ma obowiązek zapewnić mu:

 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń oraz zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;
 • informacje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • pokrycie kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza;

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Wolontariusz zobowiązany jest:

 • stosować się do postanowień zawartego porozumienia;
 • sumiennie wykonywać obowiązki na rzecz danej organizacji;

Wolontariuszowi przysługują:

 • zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń;
 • świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Korzystający z pomocy wolontariusza na jego prośbę:

 • potwierdza na piśmie treść porozumienia;
 • wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń;
 • informuje go o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji;
 • informuje go o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Korzystający może również pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń.

Ubezpieczenie wolontariusza

Osoba, która będzie wolontariuszem nie dłużej niż 30 dni ma prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,a po upływie 30 dni przechodzi pod opiekę państwa polskiego i zostaje objęta ubezpieczeniem wypadkowym.

Gdy będzie ona wolontariuszem dłużej niż 30 dni, to obejmie ją ochrona ubezpieczeniowa państwa od pierwszego dnia wolontariatu. Jest to z korzyścią dla organizacji, bo nie wykupuje ona ubezpieczenia NW. 

Dla kogo może pracować wolontariusz?


Mogą to być:

 • fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kościoły itp., czyli organizacje pozarządowe i podmioty prawne działające  na rzecz pożytku publicznego;
 • organa administracji publicznej i podległych im jednostek.

Wolontariusz, który pracuje dla organów administracji publicznej i podlegającym im jednostek, może wykonywać tylko zadania, które są związane z prowadzoną przez nią działalnością w sferze pożytku publicznego, nie zaś działalnością gospodarczą (zarobkową)

Pamiętaj! Wolontariusz nie może świadczyć pracy na rzecz podmiotów gospodarczych, czyli zarówno państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw. 

Komentarze

Popularne posty