Mobbing pracownika

Co to jest mobbing?

Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. 


Jeżeli chodzi o jego psychologiczną stronę, to składają się na nią wszystkie zachowania w pracy, które nie zawsze dotyczą osoby zatrudnionej, naruszające dobra osobiste niezależnie od kierunku oraz rodzaju działań, a także osób  w nie zaangażowanych.


Pamiętaj! W tym rozumieniu mobbing jest usystematyzowaną formą przemocy psychicznej lub/i fizycznej, która jest stosowana wobec osoby (grupy osób) przez współpracowników - kolegów, przełożonych lub podwładnych.

Mobbing to specyficzny rodzaj przemocy, który zaburza relacje interpersonalne w miejscu pracy. Wpływa on jednocześnie negatywnie na funkcjonowanie zatrudnionych i całej firmy.

Definicja ta uwzględnia przede wszystkim skutki mobbingu dla pracownika i nie zawsze odpowiada przesłankom prawnym.

Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania (zachowania), które dotyczą pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z kadry współpracowników.

Pamiętaj! Ofiara tak rozumianego mobbingu może być tylko pracownik, a więc osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Pamiętać trzeba też o tym, że mobberem (osoba dopuszczająca się mobbingu), może być osoba, która nie jest pracownikiem (zatrudniona na umowę o dzieło lub kontrakt menadżerski).

Pamiętaj! Na podstawie Kodeksu pracy, pozew sądowy kieruje się zawsze przeciwko pracodawcy i to niezależnie od tego, kto jest faktycznym sprawcą mobbingu. Nawet, gdy jest to współpracownik.


Komentarze

Popularne posty