Komu należy się odprawa z pracy?

Odprawa z pracy

Wszystko uzależnione jest od tego, ilu pracowników zatrudnionych jest w zakładzie pracy.

Przepisy o odprawach dotyczą bowiem tylko zakładów pracy, które mają co najmniej 20 pracowników.
Prawo do odprawy przysługuje pracownikom, gdy otrzymali oni wypowiedzenie lub rozwiązano z nimi umowę o pracę na podstawie porozumienia stron w ramach zwolnień grupowych.

Odprawa będzie należała się także w przypadku indywidualnych zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja stanowiska pracy lub zła sytuacja ekonomiczna zakładu pracy).

Jeżeli chodzi o wysokość odprawy, to tutaj znaczenie ma staż pracy w danym zakładzie. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, to otrzyma miesięczne wynagrodzenie, a przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat - dwumiesięczną pensję, a gdy był zatrudniony dłużej niż 8 lat - będzie mu się należało trzymiesięczne wynagrodzenie

Pamiętaj! Maksymalna kwota odprawy nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1500 zł brutto. Tak więc odprawa nie może być wyższa niż 22 500 zł. 
Podstawa prawna: Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r., nr 90, poz. 844 ze zm.).

Komentarze

Popularne posty