Urlop młodocianego

Urlop pracownika młodocianego


Pracownik młodociany prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych nabywa z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy.Po upływie 12 miesięcy pracownik młodociany nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. W roku, w którym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Jeżeli pracownik młodociany uczęszcza do szkoły, to obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie mu urlopu w okresie ferii szkolnych. Na wniosek młodocianego, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, pracodawca może udzielić mu zaliczkowo urlopu w okresie tych ferii.

Na wniosek pracownika młodocianego, który jest uczniem szkoły dla pracujących, pracodawca ma obowiązek udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze, który nie przekracza łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

Pamiętaj! Okres urlopu bezpłatnego, który udzielany jest pracownikowi młodocianemu w okresie ferii szkolnych wliczany jest do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Komentarze

Popularne posty