Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego


Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego?


Pracownikowi przysługuje za czas urlopu wypoczynkowego takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy szczegółowo regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienionego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.).


Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy


Pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, gdy nie wykorzysta przysługujący mu urlop w całości lub w części z powodu rozwiązania  lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu, jeżeli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, która zostanie zawarta z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Pamiętaj ! pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.


Urlop bezpłatny 

Pracodawca na pisemny wniosek pracownika może (choć nie musi) udzielić mu urlopu bezpłatnego, którego wymiar zależny jest od uzgodnień między pracownikiem, a pracodawcą. 


Komentarze

Popularne posty