Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego

Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego


Pracownik, w roku kalendarzowym, w który, podjął po raz pierwszy pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego to 1/12 wymiaru urlopu, który będzie przysługiwał pracownikowi po przepracowaniu roku.

Pamiętaj! Pracownik nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, za każdy miesiąc pracy.

Pracownik nabywa prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych w każdym następnym roku kalendarzowym.

Pamiętaj! Kolejne urlopy wypoczynkowe nabywane są zawsze z góry.  

Dal przykładu: pracownik, który rozpoczął swoją pierwsza pracę 1 października, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1,66 dnia 31 października. Do kolejnych urlopów cząstkowych prawo nabędzie z upływem każdego kolejnego miesiąca ( 30 listopada oraz 31 grudnia.)  Zatem za okres od 1 października do 31 grudnia pracownik nabędzie prawo do 3/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego. Od 1 stycznia nabędzie on z góry prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego, bo jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego


Urlop wypoczynkowy wynosi:

  • 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Pamiętaj ! Do okresy zatrudnienia pracownika, od którego jest zależny wymiar urlopu wypoczynkowego należy wliczyć wszystkie poprzednie okresy jego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu, a także sposób ustania stosunku pracy.

Ponadto, gdy pracownik pozostaje jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, do opisywanego okresu zatrudnienia należy wliczyć mu także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części, która przypada przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Okresy nauki, które są wliczane do stażu pracy pracownika, od którego zleży wymiar urlopu wypoczynkowego
   

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, należy doliczyć następujące okresy zakończonej nauki w:

  • zasadniczej lub równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 3 lata;
  • średniej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 5 lat;
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
  • średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;
  • szkole policealnej - 6 lat;
  • szkole wyższej - 8 lat.
Pamiętaj! Powyższe okresy nie podlegają zsumowaniu.

W przypadku, gdy pracownik w czasie zatrudnienia również pobierał naukę, to należy wliczyć do jego okresu pracy albo okres zatrudnienia, w którym pobierał naukę lub okres nauki.  Bierze się pod uwagę, to co jest korzystniejsze dla pracownika.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar jest proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy.

Dla przykładu: pracownik, którego staż pracy wynosi 15 lat i zatrudniony jest w wymiarze 1/2 etatu ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/2 z 26 dni = 13 dni.

Pamiętaj! Jeżeli w wyniku proporcjonalnego ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tego urlopu nie obejmuje pełnego dnia, to obowiązkiem pracodawcy jest zaokrąglić go w górę do pełnego dnia. 

Komentarze

Popularne posty