Zmiana warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy


Na podstawie art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracy lub płacy będzie dokonane, gdy pracownik otrzyma propozycję nowych warunków na piśmie.

Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, to wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.


W sytuacji, w której pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Wtedy, gdy upłynie okres wypowiedzenia stosunek pracy jest kontynuowany w oparciu o nowe warunki, które zaproponował pracodawca.

Pamiętaj ! Pismo, w którym pracodawca wypowiada warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie, a gdy nie będzie zawierało tej informacji, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków.

Zmiana warunków umowy o pracę może nastąpić w trybie porozumienia stron.

Przykład: Pracodawca wręczył pracownikowi 30.06.2011r. wypowiedzenie zmieniające. Zaproponował w nim obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę z 2400 zł do 2000 zł. Pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli pracownik do 15.07.2011 r. nie złoży oświadczenia, że nie zgadza się na obniżenie wynagrodzenia za pracę, to po upływie okresu wypowiedzenia, tj. 1.08.2011 r. pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w niższej wysokości.

Natomiast odmowa przyjęcia nowych warunków płacy będzie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31.07.2011r.

Pamiętaj ! Jeżeli pracodawca nie poinformuje pracownika, że ma on prawo złożyć stosowne oświadczenie do upływu połowy okresu wypowiedzenia, to pracownikowi będzie przysługiwało prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji pracodawcy do końca okresu wypowiedzenia, a więc do 31.07.2011 r.

Komentarze

Popularne posty