Wypłata wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę 


Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Pamiętaj ! Na podstawie Kodeksu pracy część wynagrodzenia za pracę
 może mieć inną formę niż pieniężna, ale tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane przez ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.Dla przykładu:
W układzie zbiorowym pracy może być przewidziane, że pracownikom oprócz gotówkowej wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca będzie wypłacał także wynagrodzenie w naturze, w formie tzw. deputatów (różnego rodzaju artykułów, które będą wydawane pracownikom np. opał, żywność, odzież itp.).


Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za pracę do jego rąk (czyli w kasie firmy). Może się to odbyć w inny sposób (np. przelew lub na konto bankowe), ale tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w układzie zbiorowym pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę.

Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu, to wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż 10 dnia następnego miesiąca.

Pamiętaj ! W niektórych przypadkach (np. wynagrodzenie dla nauczycieli) pensje wypłaca się z góry.

Pamiętaj! Gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę przypadnie w dniu, który jest wolny od pracy (np. będzie to niedziela), to wynagrodzenie należy wypłacić w dniu poprzedzającym.

Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę w piśmie informujacym pracownika o warunkach zatrudnienia.

Pracodawca może określić miejsce, termin oraz czas wypłaty wynagrodzenia w regulaminie pracy lub np. układzie zbiorowym pracy.

W sytuacji, w której to pracodawca nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę  lub innego świadczenia, które przysługuje pracownikowi oraz gdy bezpodstawnie obniża ich wysokość - popełnia wykroczenie.

Pracownik ma wtedy prawo:

  • wnieść skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy lub
  • dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
Pracodawca na żądanie pracownika ma obowiązek udostępnić mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone wynagrodzenie pracownika.

Pamiętaj ! Roszczenie pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od momentu, kiedy pracodawca miał obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenie.

Komentarze

Popularne posty