Przejdź do głównej zawartości

Telepraca w domu

Co to jest telepraca?


Telepraca to rodzaj pracy, gdzie pracownik wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, głównie poczty elektronicznej i Internetu.Jako telepracownika uważa się pracownika, który wykonuje swoją pracę poza zakładem pracy i wyniki swojej pracy przekazuję pracodawcy, głównie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej m.in. dziennikarz, tłumacz, księgowy, informatyk lub inny pracownik, który wykorzystuje Internet jako narzędzie pracy np. w domu.

Pamiętaj ! Jak każda umowa o pracę, także umowa telepracy musi być sporządzona na piśmie.

Osoba, która wykonuję prace w formię telepracy, świadcząc pracę np. w domu zachowuje wszystkie prawa, które wynikają ze stosunku pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnień od pracy, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Na telepracowniku ciążą również wszystkie obowiązki pracownicze. Wyjątkiem jest pisemne potwierdzenie swojej obecności.

Warunki stosowania przez pracodawcę telepracy określa się:
 • w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizację związkowe;
 • w porozumieniu, które zawiera pracodawca oraz zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, to w porozumieniu między pracodawcą, a tymi organizacjami.
Strony mogą uzgodnić, ze praca będzie wykonywana w formie telepracy, gdy:
 • zawierają umowę o pracę  lub
 • w trakcie zatrudnienia:
na mocy porozumienia stron;
z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.
Pamiętaj ! Jeżeli pracodawca wprowadził telepracę w trakcie zatrudnienia pracownika, to może on w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia tego typu pracy wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w ten sposób i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Pracodawcy tez przysługuje takie prawo.

Po upływie powyższego terminu pracodawca będzie mógł przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach dopiero, gdy sporządzi wypowiedzenie zmieniające, w którym zapiszę nowe warunki wykonywania pracy ze zmianą zakresu obowiązków i wynagrodzenia za pracę.

W przypadku, gdy pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy w formie telepracy przy zawieraniu umowy o pracę, obowiązek informacyjny o warunkach zatrudnienia będzie obejmował dodatkowo:
 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika;
 • wskazanie osoby lub organu, który będzie dokonywał za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, którzy będą odpowiedzialni za współpracę z telepracownikiem, a także upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscy wykonywania pracy.
Jeżeli telepraca została wprowadzona w trakcie zatrudnienia, powyższe informacje pracodawca ma obowiązek przekazać telepracownikowi na piśmie. Musi to zrobić najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna on telepracę.

Pracodawca ma obowiązek, gdy strony nie postanowią inaczej:
 • dostarczyć telepracownikowi sprzęt, który będzie niezbędny do pracy;
 • ubezpieczyć sprzęt;
 • pokryć koszty, które są związane z instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją sprzętu;
 • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną oraz niezbędne szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Wzór upomnienia dla pracownika

  Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

  Jak napisać pozew o rozwód?

  Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

  Pozew o alimenty na dziecko wzór

  Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.