Składniki i ustalenie wynagrodzenia za pracę


Składniki wynagrodzenia za pracę

Pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę.

Bez względu na obowiązujący u danego pracodawcy system wynagradzania, zawsze w skład każdego wynagrodzenia za pracę wchodzi wynagrodzenie zasadnicze.


Jego wysokość wynika z przyjętego u danego pracodawcy systemu wynagradzania:

  • czasowego;
  • akordowego;
  • prowizyjnego.
Czasowy system wynagradzania pracownika: tutaj wynagrodzenie za pracę wyliczane jest według czasu trwania pracy (np. godziny, dnia, miesiąca).

Akordowy system wynagradzania pracownika: w tym przypadku wysokość wynagrodzenia za pracę zależy od ilości pracy wykonanej przez pracownika (np. 50 gr. za złożenie długopisu).

Prowizyjny system wynagradzania pracownika: tutaj pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które jest procentem od wartości dokonanych przez niego transakcji lub sprzedanego towaru itd. (np. prowizja od miesięcznego utargu w sklepie).

Oprócz zasadniczego wynagrodzenia za pracę, w skład wynagrodzenia pracownika mogą wchodzić tzw. wynagrodzenia dodatkowe, które podzielone są na:

  • dodatki obowiązkowe: wynikają one z przepisów Kodeksu pracy (np. dodatek za pracę w porze nocnej, wyrównawczy, za pracę godzinach nadliczbowych, a także
  • dodatki, których wprowadzenie zależne jest jedynie od woli pracodawcy lub wynika z porozumień, które zostały zawarte między pracodawcą, a pracownikami (np. dodatek funkcyjny, stażowy, za znajomość języków obcych).
Pamiętaj ! Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownik może także otrzymać inne świadczenia, które są związane z pracą. Może to być np. wypłata wyrównawcza (diety, zwrot kosztów podróży), świadczenia odszkodowawcze, nagrody, odprawy pieniężne.

Ustalenie wynagrodzenia za pracę

Pracodawca może ustalić warunki wynagradzania za pracę (sposób ustalania wynagrodzenia) oraz przyznawania innych świadczeń, które są związane z pracą przede wszystkim w układzie zbiorowym pracy.

Pamiętaj! Gdy u danego pracodawcy nie ma układu zbiorowego pracy i zatrudnia on co najmniej 20 pracowników, to warunki wynagrodzenia za pracę muszą być ustalone w regulaminie wynagradzania, a w przypadku, gdy dany pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie ma obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, to warunki wypłat określa w umowie o pracę.

Obowiązkiem stron, które zawierają stosunek pracy jest  określenie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia.

Niezależnie od przyjętego sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, pracownik, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, jest zawsze uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia za pracę, które jest nie niższe niż minimalna pensja, która obecnie wynosi 1680 brutto zł. 

Komentarze

Popularne posty