Rozwiązywanie umów o pracę


Jak rozwiązać umowę o pracę?


Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:
 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • z upływem czasu, na który była zawarta;
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.


 Pamiętaj ! Tylko rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga, by obie strony stosunku pracy współdziałały ze sobą.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia umowa zostaje rozwiązana na skutej jednostronnej czynności dokonanej przez pracodawcę lub pracownika.

Jeżeli chodzi o dwa ostatnie tryby rozwiązania umowy o pracę, to polegają na tym, że stosunek pracy ustaje bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności (składania oświadczeń) przez którąś ze stron.

Umowa o pracę na okres próbny zostaje rozwiązana z upływem czasu, na który ja zawarto. Podobnie umowa o pracę na czas określony, a z dniem ukończenia pracy, dla której została zawarta - ulega rozwiązaniu umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Pamiętaj !  Oświadczenie pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi wskazać przyczynę, która uzasadni wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest także pouczenie pracownika, z którym rozwiązuje umowę o pracę, o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania do sądu pracy.


Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron


Ten tryb rozwiązania umowy o pracę wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony stosunku pracy.


Pamiętaj ! Z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Porozumienie należy zawrzeć na piśmie i wskazać termin ustania stosunku pracy. Może to być dowolny termin, na który zgodzą się strony stosunku pracy.

Pamiętaj ! Zawarcie porozumienia, które rozwiązuje umowę o pracę jest zależne wyłącznie od woli pracodawcy i pracownika. Brak zgody jednej ze stron stosunku pracy uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę za porozumienie stron. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, w każdym czasie, a więc np. również w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika, przebywania na zwolnieniu lekarskim, korzystania z urlopu wychowawczego.


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem


Ten tryb rozwiązania
umowy o pracę wymaga złożenia oświadczenia przez jedną ze stron stosunku pracy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia. Po upływie tego okresu umowa o pracę zostaje rozwiązana.

Pamiętaj ! Odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie ma znaczenia prawnego, gdyż wypowiedzenie jest czynnością jednostronną i dochodzi ono do skutku bez względu na zgodę drugiej strony. Oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy  o wypowiedzeniu umowy o pracę musi mieć formę pisemną.

Na podstawie art. 41 Kp. pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim), jeśli nie upłynął jeszcze okres, który uprawnia do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, na okres próbny oraz tzw. umowę o pracę za zastępstwo. Wyjątkowo można też w ten sposób rozwiązać umowę o pracę na czas określony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy i wynosi:
 • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesiecy;
 • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pamiętaj !
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość wypowiedzenia należy zaliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy o pracę, a także ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

Pamiętaj ! W umowie o pracę można zastrzec, że okres wypowiedzenia będzie dłuższy niż ten określony w przepisach Kodeksu pracy.

Strony stosunku pracy mają prawo po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony i wypowiada ją pracodawca, to jego obowiązkiem jest wskazanie przyczyny, która uzasadni wypowiedzenie. Musi ona być rzeczywista i konkretna.

Gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, którą zawarto na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, dokonać skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

Pamiętaj ! W takim przypadku pracownik będzie miał prawo otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 ty dzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 
Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo pracownika wynosi 3 dni robocze.

Umowa o pracę, która została zawarta na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem tylko wtedy, gdy zawarto ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony stosunku pracy przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tyugodniowym wypowiedzeniem.

Pamiętaj ! Klauzula o wypowiedzeniu może od początku figurować w umowie o pracę lub można ją wprowadzić później - w trakcie trwania stosunku pracy - na mocy porozumienia zawartego między stronami.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, który obejmuję tydzień lub miesiąc lub ich wielokrotność, kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. 

W sytuacji, w które pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, to przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi:
 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięczne go wy powiedzenia;
 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Pamiętaj ! Pracownikowi nie przysługuje to prawo w przypadku, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi mniej niż 2 tygodnie oraz, gdy sam złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę może zwolnic go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Powinno to nastąpić za zgodą pracownika oraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Komentarze

Popularne posty