Rodzaje umów o pracę

Umowy o pracę 


Wyróżniamy następujące umowy o pracę:

 • umowę o pracę na okres próbny;
 • umowę o pracę na czas określony;
 • umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • umowę o pracę na czas określony zawartą w celu zastępstwa pracownika.  Umowę o pracę na okres próbny

  Jest to umowa, która ma na celu sprawdzeniem przydatności pracownika do wykonywania danego rodzaju pracy. Może być zawarta przed umową na czas nieokreślony lub jedną z umów terminowych.
  Pamiętaj ! Umowa o pracę na czas próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, a pracodawca nie może zatrudniać danego pracownika na podstawie kolejnych umów o pracę na okres próbny.

  Umowa o pracę na czas określony

  Jedna z terminowych umów o pracę. Jest rozwiązywana z upływem końcowego terminu, który wskazany jest w umowie o pracę bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze stron stosunku pracy.

  Pamiętaj ! Regułą jest określenie tego terminu poprzez wskazanie konkretnej daty (np. umowa o pracę na czas określony od 1.03.2011 r. do 31.12.2011 r.). Jednak formalnie można bez przeszkód podawać jako datę końcową trwania umowy określone zdarzenie, które skutkuje ustaniem stosunku pracy (np. umowa o pracę na czas określony od 1.03.2011 r. do dnia likwidacji spółki i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców).

  Założeniem umowy o pracę na czas określony jest istnienie stosunku pracy przez pewien z góry oznaczony czas.

  Pamiętaj ! Dlatego, co do zasady strony nie mają możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem. Wyjątkiem jest umowa zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie strony dopuściły w umowie o pracę (lub w późniejszym aneksie), że umowa może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  Każda umowa o pracę na czas określony może być także rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację, a także gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na zasadach, które są określone w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych.

  Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Ta umowa o pracę nie określa końcowego terminu jej trwania. Zakłada ona stałość istnienia stosunku pracy oraz zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę.

  Pracodawca, który będzie chciał wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony musi wskazać przyczyny, które uzasadniają jej rozwiązanie.

  Pamiętaj ! Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać zmieniona na umowę o pracę czas określony wyłącznie za zgodą pracownika. Pracodawca nie może też bez porozumienia z pracownikiem dokonać zmiany rodzaju zawartej umowy o pracę.

  Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Odmiana umowy terminowej. Zawierana jest na okres, który jest potrzebny do zrealizowania określonego zadania (np. umowa o pracę zawarta na czas przeprowadzenia inwentaryzacji).

  Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy zostaje rozwiązana z chwilą wykonania umówionej pracy i nie można jej wcześniej wypowiedzieć - wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz zwolnień, które są przeprowadzone w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych.

  Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

  Szczególna odmiana umowy o pracę na czas określony. Jest zawierana w celu zastępstwa nieobecnego pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. umowa zawarta na czas nieobecności w pracy pracownika z powodu przebywania na urlopie wychowawczym).

  Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika rozwiązywana jest z chwilą powrotu zastępowanego pracownika do pracy.

  Pamiętaj ! Dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem.


  Komentarze

  Popularne posty