Ochrona wynagrodzenia za pracę


Wynagrodzenie za pracę
jest szczególnie chronione przez Kodeks pracy.

Pamiętaj ! Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Nawet, gdy pracownik zgadza się na to, by jego wynagrodzenie za pracę otrzymywała inna osoba lub chce pracować bez wynagrodzenia i złoży u pracodawcy stosowne oświadczenie, to i tak będzie ono nieważne.Pamiętaj ! Nie do tyczy to wolontariatu, bo za ten zgodnie z przepisami nie wypłaca się wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma prawa poza ściśle określonymi potrąceniami dokonywać żadnych innych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Na podstawie przepisów prawa pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - pracodawca potrąca tylko następujące należności:

  • sumy, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  • sumy, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne;
  • zaliczki pieniężne, które zostały dzielone pracownikowi;
  • kary pieniężne za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
Pamiętaj! Pracodawca dokonuje potrąceń w podanej powyżej kolejności, a więc potrącenie, które wskazane jest w dalszej kolejności może być przez niego dokonane, gdy dokona potrącenia wskazanego w kolejności wcześniejszej. 

Poza tym z wynagrodzenia za pracę, pracodawca może odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty, które wypłacił pracownikowi w poprzednim terminie płatności za jego okres nieobecności w pracy, w którym nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca ma prawo dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę tylko w ściśle określonych granicach:
  • do 3/5 wynagrodzenia za pracę: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
  • do połowy wynagrodzenia za pracę: w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych.

Pamiętaj!
Wszystkie ww. potrącenia z wynagrodzenia za pracę, łącznie nie mogą przekraczać jego połowy, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - 3/5 wynagrodzenia za pracę.

Aby zabezpieczyć egzystencję osób, których świadczenia podlegają potrąceniom, wprowadzono tzw. kwotę wolną. Jest to część wynagrodzenia za pracę, która nie jest objęta potrąceniami i odpowiada ona określonemu procentowo ułamkowi minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W sytuacji, w której po dokonaniu potrąceń w granicach powyżej określonych połowa wynagrodzenia za pracę będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca musi tak pobrać należności, aby do wypłaty została minimum kwota wolna od potrąceń.

Kwota wolna od potrąceń to:
  • wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest ustalone na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrąceniu sum, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • 75 % wynagrodzenia jak wyżej, gdy potrącane są zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  • 90 % wynagrodzenia jak wyżej - gdy potrącane są kary pieniężne.

Pamiętaj!
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia tylko za zgodą pracownika

Inne należności niż te, które zostały wymienione wyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia za pracę tylko za pisemna zgoda pracownika.

Pamiętaj ! Zgoda powinna dotyczyć potrącenia konkretnej i istniejącej należności.

Komentarze

Popularne posty