Obowiązek wydania świadectwa pracy

Wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę 

Pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy ma obowiązek niezwłocznie i niezależnie od jakichkolwiek okoliczności (w tym np. rozliczenia z kasą zakładu pracy) wydać pracownikowi świadectwo pracy.


Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Powinno ono zawierać dane, które dotyczą:

 • okresu oraz rodzaju wykonywanej pracy;
 • zajmowanych stanowisk;
 • trybu rozwiązania umowy o pracę lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (należy także wskazać podstawę prawną);
 • inne informację, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego, które dotyczą:
 • wymiaru czasu pracy pracownika;
 • urlopu wypoczynkowego, który wykorzystał pracownik w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystania dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia albo świadczenia, które jest przewidziane przepisami prawa pracy;
 • należności ze stosunku pracy, które zostały uznane i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia, w którym ustał stosunek pracy, z powodu braku środków finansowych;
 • okresu, w którym pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego oraz podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystania urlopu wychowawczego;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat;
 • okresu, za który pracownik ma prawo do odszkodowania w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • okresów nieskładkowych, które zostały uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty np. zasiłków chorobowych lub opiekuńczych.

Poza tym świadectwo pracy powinno zawierać  wzmiankę o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę.
Uwaga! Na żądanie pracownika w świadectwie pracy pracodawca podaje także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych kwalifikacjach.

Sprostowanie świadectwa pracy

Jeżeli pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy z błędnymi informacjami, to może on w ciągu 7 dni od jego otrzymania wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie.
Uwaga! Jeżeli pracodawca odmawia sprostowania świadectwa pracy, to pracownik może w ciągu kolejnych 7 dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy, a gdy pracownik z powodu niewydania w terminie lub wydania niekompletnego świadectwa pracy, doznał szkody, to ma prawo do odszkodowania.
Przysługujące pracownikowi odszkodowanie jest równe wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni. Odszkodowanie należy obliczyć według zasad, które są stosowane przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy, w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Może je wydać bezpośrednio pracownikowi lub osobie, która jest przez niego pisemnie upoważniona, a gdy nie jest to możliwe, to powinien je doręczyć za pośrednictwem poczty lub w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustal stosunek pracy.
Wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy 

Komentarze

Popularne posty