Na czym polega umowa zlecenie?

Zatrudnienie na umowę zlecenie


Poprzez umowę zlecenie określana jest usługa, którą zleceniobiorca podejmuję się wykonać na rzecz pracodawcy - zleceniodawcy. 

Plusem tej umowy jest to, ze zleceniobiorca jest odpowiedzialny za pracę w trakcie jej trwania, a nie za ostateczny jej efekt. Zleceniobiorca powinien także zadbać o bezpieczeństwo zleceniobiorcy podczas, gdy ten będzie wykonywał obowiązki służbowe.

Zleceniodawca może też liczyć na wysokie, bo 20 % koszty uzyskania przychodu, a za pracowników, którzy studiują nie musi płacić składki ZUS. 

Umowa zlecenie może być umową odpłatną lub nieodpłatną.

Pamiętaj ! Jeżeli nie jest wyraźnie zaznaczone w umowie, że zleceniobiorca pracuje za darmo, to ma on prawo otrzymać wynagrodzenie, które jest odpowiednie do pracy i czasu, w jakim praca zostanie wykonana.
Gdy umowa zlecenie jest odpłatna, to zleceniodawca w momencie, gdy ją wypowiada, powinien zapłacić za tę pracę, które zleceniobiorca zdążył wykonać, a gdy to on wypowiada umowę, to w przypadku, kiedy jest ona odpłatna i robi to, bez podania ważnego powodu, były pracodawca ma prawo zażądać pieniędzy za ewentualne szkody, na które zleceniobiorca naraził go, nie kończąc swojego zadania.

Ten tym umowy ma bardzo szerokie zastosowanie w gospodarce. Jest często stosowany zastępczo do umowy o pracę.

Umowa-zlecenie może obejmować:
  • posadę księgowej;
  • stanowisko dyspozytora;
  • pracę kierowcy;
  • posadę sekretarki;
  • zatrudnienie na placu budowy

Zalety i wady umowy zlecenie

Zalety:
  • praca wykonywana jest samodzielnie, zleceniobiorca może być zastąpiony przez inne osoby;
  • w przypadku, gdy zleceniobiorca nie osiągnie danego rezultatu, nie ponosi konsekwencji, bo przy tego typu umowie nie liczy się efekt, a "staranne działanie".
Wady:
  • jeśli w umowie nie ma nic o okresie wypowiedzenia, to pracę można stracić z dnia na dzień;
  • za wyrządzenie szkody zleceniodawcy, zleceniobiorca odpowiada całym swoim majątkiem.


Wzór umowy zlecenie

Umowa zlecenie

zawarta dnia................................. w............................................................................. pomiędzy
...............................................................................................
...............................................................................................
zwanym dalej Zleceniodawcą , a
...............................................................................................
zwanym dalej  Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :
.................................................................................................
.................................................................................................
dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania  czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

§ 3

1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości ......................................zł.

2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. pracy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca                 Zleceniodawca       
......................                .......................


Komentarze

Popularne posty