Na czym polega umowa o dzieło?

Zatrudnienie na umowę o dzieło


Przez podpisanie umowy o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonego, konkretnego dzieła. To co będziemy musieli zrobić, wyznaczy nam osoba, która nas zatrudnia. Dzieło to efekt pracy.

Może ono być materialne np. uszycie garnituru lub niematerialne, gdy pracując w ten sposób piszemy program komputerowy lub robimy projekt architektoniczny albo piszemy artykuł.


Pamiętaj ! Ten rodzaj umowy nie jest tak restrykcyjny jak umowa o pracę. Możemy sobie sami ustalić czas oraz miejsce, a także sposób wykonania pracy. Nie podlegamy bezpośrednim poleceniom osoby, która nam zleciła dzieło. Pracując na umowę o dzieło, możemy liczyć na część dodatkowych świadczeń, które przysługują osobom, które są zatrudnione na etacie.

Dla przykładu: Osoba, która nas zatrudnia na umowę o dzieło może pokryć koszty związane z podróżą służbową.
Pamiętaj ! Umowa o dzieło jest bardzo opłacalna dla osoby, która zatrudnia kogoś w ten sposób. Nie musi bowiem odprowadzać za pracownika składek ZUS, a koszt uzyskania przychodu przy tej umowie to minimum 20 % bez względu na ponoszone przez osobę wykonującą dzieło wydatki.
Przykładowe umowy o dzieło:
 • uszycie ubrania;
 • wybudowanie domu;
 • opracowanie dzieła naukowego;
 • napisanie artykułu;
 • sporządzenie bilansu rocznego z działalności firmy;
 • wykonanie rysunku;
 • opracowanie opinii;
 • remont mieszkania;
 • urządzenie mieszkania;
 • zebranie danych;
 • występowanie w roli hostessy.

Zalety i wady umowy o dzieło


Zalety:

 • można więcej zarobić;
 • sami sobie ustalamy miejsce oraz czas pracy;
 • możemy wykonywać kilka prac jednocześnie na kilku różnych umowach o dzieło.
Wady:
 • nie będziemy mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego ani z innych ustawowo wolnych dni od pracy;
 • nie możemy liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, bezpłatną służbę zdrowia, ubezpieczenie emerytalne czy rentowe, zasiłki chorobowe, odszkodowanie za wypadek przy pracy;
 • jeżeli wykonując dzieło wyrządzimy szkodę osobie, która te dzieło zleciła, to odpowiemy za nią całym swoim majątkiem.

Wzór umowy o dzieło


Umowa o dzieło

Zawarta w dniu ...............w ..............................pomiędzy..............
...........................z siedzibą w ...................ul................................
w imieniu którego działają ..................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, a ................................legitymującym się dowodem osobistym seria nr .....................wydanym przez.............................zamieszkałym w .......................przy ul............................zwanym w treści umowy Zamawiającym o następującej treści:

§1

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na.......................................................
.................................................................................................

§2

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia .....................................................
następujące materiały i narzędzia:
....................................................................................................
....................................................................................................

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, niezużyte zaś zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.

§3

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień .........................a
zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień ............................

§4

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§5

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania jak za własne.

§6

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości .................zł..(słownie .................................zł)

§7

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ....................% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości .................% wartości niewykonanego dzieła.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu.

§8

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad Zamawiający prześle Wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu ......dni.

2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu.

§12

Umowę sporządzono w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............. dla każdej ze stron.


Zamawiający             Wykonawca
..................              .................


Komentarze

Popularne posty