środa, 11 listopada 2015

Jak przeprowadzić rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym, w wydziale cywilnym. Właściwy jest ten, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z niech jeszcze tam przebywa.
Uwaga! Gdy tak nie jest pozew o rozwód wnosi się do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. Jeżeli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania - do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.
Należy też wnieść opłatę, tzw. wpis stały w wysokości 600 zł.


Uwaga! Jeśli powoda nie stać na opłatę może wystąpić do sadu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. 
W treści pisma, oprócz danych osobowych powoda i pozwanego (czyli imion, nazwisk, aktualnych adresów), należy wskazać żądanie pozwu. Przed wszystkim podaje się, z czyjej winy powinien być orzeczony rozwód. Jeśli powód domaga się również alimentów na dzieci, trzeba opisać ich potrzeby i koszty, jakie się na nie ponosi.

Wraz z pozwem o rozwód składa się:


 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie o zarobkach (ewentualnie zaświadczenie z urzędu pracy, gdy powód nie pracuje, lub z opieki społecznej, jeśli korzysta z jej pomocy);
 • dowód wpłaty sądowej opłaty;
 • odpisy pozwu (nie kserokopię) wraz z załącznikami dla drugiej strony i sądu. 
Sąd orzeka rozwód po przeprowadzeniu rozprawy. W wyroku rozwodowym ocenia nie tylko kto ponosi winę za rozkład związku (chyba że małżonkowie nie domagali się orzeczenia), ale także orzeka o:
 • władzy rodzicielskiej, czyli ustala z kim będzie mieszkało dziecko, i jak drugie z rodziców będzie mogło się z nim kontaktować;
 • alimentach dla dziecka;
 • podziale wspólnego dorobku (na wniosek jednego z małżonków);
 • ewentualnych alimentach dla powoda.
Uwaga! Sąd zwraca z urzędu (po uprawomocnieniu się wyroku) połowę wniesionej opłaty od pozwu o rozwód, czyli 300 zł, jeśli został on orzeczony na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. 

Jakie są skutki rozwodu?

Małżeństwo zostaje rozwiązane. Kobieta może wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem (ma na to trzy miesiące od orzeczenia rozwodu - oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego). Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby któraś ze stron zawarła nowy związek.

Znosi wspólność majątkową między małżonkami.

Uniemożliwia dziedziczenie po zmarłym współmałżonku (chyba że jedno uwzględni drugie w testamencie). 

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie 

(…), dnia (…) r.

Do Sądu Okręgowego w (),
Wydział Cywilny-Rodzinny
Powódka: Imię i Nazwisko
zam. w (...), ul. (…),
przeciwko Opłata stała: 600 zł.
Pozwany: Imię i Nazwisko
zam. w (...), ul. (),


Pozew o rozwód


Wnoszę o:
 1.  Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki (…) z pozwanym (…), zawartego w dniu (…) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w (…), Nr aktu małżeństwa (…), bez orzekania o winie stron,
 2. o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron (…), urodzonym w dniu (…) w (…), z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce,
 3. o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego (…), tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, kwoty (…) zł. miesięcznie, płatnych z góry do rąk powódki, do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności każdej raty,
 4. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie


  Strony zawarły związek małżeński w dniu (...) w roku (...) w Urzędzie Stanu Cywilnego w (...).
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa - oryginał.
Z małżeństwa tego strony mają jedno małoletnie dziecko (…), urodzone w (…), w dniu (…).
Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia (…) - oryginał.
Strony nie zawierały umowy majątkowo-małżeńskiej.
Początkowo pożycie małżeńskie stron układało się dobrze, jednak po pewnym czasie zaczęła ujawniać się niezgodność charakterów stron, a także rozbieżność ich celów i pragnień. Pomiędzy małżonkami zaczęło dochodzić na tym tle do konfliktów, które z biegiem czasu przybierały na sile. Powyższe spowodowało, że małżonkowie zaczęli się od siebie oddalać. Po pewnym czasie powódka opuściła dom zajmowany dotychczas wspólnie z pozwanym i przeniosła się do mieszkania swoich rodziców. Od tego czasu strony widują się jedynie sporadycznie, nie utrzymują pożycia fizycznego ani żadnych innych głębszych relacji. Uczucia kiedyś ich łączące wygasły, a pozostał jedynie żal i rozczarowanie. Obecnie zarówno pozwany, jak i powódka ułożyli sobie życie z nowymi partnerami.

Dowód: zeznania stron.

Wniosek o przyznanie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron (…), z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce, jest zasadny w okolicznościach sprawy. Małoletni od () r. mieszka bowiem wspólnie z matką, która sprawuje nad nim stałą opiekę. Pozwany widuje małoletniego () regularnie, średnio raz na dwa tygodnie. Pozwany godzi się przy tym na pozostanie dziecka przy matce. Warto w tym miejscu podkreślić, że małoletni () jest bardziej emocjonalnie związany z powódką, niż z pozwanym.

Żądana przez powódkę tytułem renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka stron kwota () zł. nie jest wygórowana w porównaniu z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami obu stron oraz usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego. Miesięczny koszt utrzymania dziecka stron wynosi około () zł., co nie jest pomiędzy stronami sporne. W chwili obecnej powódka pracuje i osiąga dochód w wysokości () zł. miesięcznie netto. Pozwany prowadzi prywatną działalność gospodarczą i zarabia miesięcznie około (...) . Przypomnieć należy, powódka w dużej części swój obowiązek alimentacyjny wobec dziecka wypełnia poprzez sprawowanie nad nim osobistej pieczy. Mając powyższe na względzie i kierując się treścią art. 129 § 2 k. r. i o. uznać należy, na obecną chwilę w przeważającej mierze koszty utrzymania małoletniego dziecka stron powinien pokryć pozwany.
Dowód: wykaz i dokumentacja wydatków poniesionych na małoletniego (…) z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie o zarobkach powódki, zeznanie roczne pozwanego (PIT – 36).
W tych okolicznościach uznać należy, iż orzeczenie rozwodu jest w pełni zasadne, z uwagi na wystąpienie jego formalnych przesłanek. Rozwód jest także zgodny z dobrem małoletniego dziecka stron, albowiem napięta sytuacja między stronami negatywnie wpływała na jego rozwój emocjonalny.
Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jest akceptowane zarówno przez powódkę, jak i przez pozwanego.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Podpis powoda

Załączniki:
1) odpis pozwu ( kserokopia),
3) oryginał aktu małżeństwa stron wydany nie dawniej niż 3 m-ce przed dniem wytoczenia powództwa,
4) oryginał aktu urodzenia dziecka,
5) potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 600 zł. na rachunek Sądu Okręgowego w (…),
6) zaświadczenie o zarobkach powódki,
7) zeznanie roczne pozwanego (PIT – 36),
8) wykaz i dokumentacja wydatków poniesionych na małoletniego (…) z ostatnich 3 miesięcy.0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika