Regulamin wynagradzania pracowników - wzór

. .
Wzór regulaminu wynagradzania

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym poniżej, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.


Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa powyżej może ustalić także inne świadczenia, które wiążą się z pracą oraz zasady ich przyznawania.

Regulamin wynagradzania pracowników obowiązuje do czasu objęcia ich zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę, a także przyznawania świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób, który umożliwia określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Regulamin wynagradzania ustalany jest przez pracodawcę, a jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, to ustala on z nią regulamin wynagradzania.

Do regulaminu wynagradzania stosowane są odpowiednio przepisy art. 239 par 3, art. 24112par 2, art. 24113 oraz art. 24126 par 2.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób  przyjęty u danego pracodawcy.

Regulamin wynagradzania


§ 1

Niniejszy Regulamin Wynagradzania, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz innych ustaw i
aktów wykonawczych regulujących materie będące jego przedmiotem.

§ 2

Regulamin określa zasady wynagradzania Pracowników. Przepisy Regulaminu obowiązują
wszystkich Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę stosunku pracy.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy -           ...................................................

2. Pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

§ 4

Za Pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

a/ członkowie Zarządu – zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji Firmy,
b/ osoby upoważnione przez członków Zarządu.

§ 5

1. Wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca za ubiegły przepracowany miesiąc.

2. Za pisemną zgodą Pracownika, wynagrodzenie może być przelewane na podany przez Pracownika rachunek bankowy.

§ 6

Za czas niezdolności Pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w
ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w
okresie wskazanym w pkt 1 - Pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i
narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia.

§ 7

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego Pracodawca może przyznać Pracownikowi:

- uznaniową premię okresową (miesięczną, kwartalną),
- nagrodę roczną .

§ 8

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub
emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia.

2. Rodzinie Pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie
pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby
przysługuje odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu
zatrudnienia pracownika u Pracodawcy i wynosi:

a) 1-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,
b) 3-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat,
c) 6-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat.

3. Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz członkom rodziny spełniającym
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do
odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty
określonej w ust.2.

5. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w ust.3, jeśli
Pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucje
ubezpieczającą jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeśli odszkodowanie jest niższe
niż odprawa pośmiertna, Pracodawca wypłaci Pracownikowi różnicę.

§ 9

Pracownik jest zobowiązany na bieżąco informować Pracodawcę o swoim adresie i
każdorazowej jego zmianie. Wszelkie pisma wysłane przez Pracodawcę na podany adres i nie podjęte przez Pracownika są uznawane za doręczone. Pisma takie będą przechowywane w
aktach osobowych Pracownika.

§ 10

Postanowienia Regulaminu nie naruszają postanowień indywidualnych umów o pracę.

§ 11

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu pracy tracą moc wszystkie sprzeczne z jego
postanowieniami – dotychczas wydane – zarządzenia i instrukcje pracodawcy, w tym
dotychczasowy Regulamin Wynagradzania..

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Wynagradzania wymagają dla swej ważności formy
pisemnego aneksu, którego treść jest ustalana i wprowadzana w życie w trybie przewidzianym
dla samego Regulaminu.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem ................................ tj. 14 dni od podania go do wiadomości Pracownikom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Prześlij komentarz