Przejdź do głównej zawartości

Mobbing w kodeksie pracy

Mobbing Kodeks pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w pracy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania, który dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko pracownikowi i polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika oraz izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowi, to może on dochodzić u swojego pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, to ma on prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które jest ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Pamiętaj! Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny o której mowa powyżej, która będzie uzasadnieniem rozwiązania umowy.

W Kodeksie pracy jasno określono to, iż to pracodawca jest odpowiedzialny za mobbing w pracy i to przeciwko niemu składane są pozwy o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Kodek pracy przewiduje dwie sytuacje, które umożliwiają pracownikowi składanie pozwu do sądu pracy:

  • roztrój zdrowia związany z mobbingiem lub
  • rozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu.   
Pamiętaj! Po stronie pracownika leży obowiązek udowodnienia zaistnienia mobbingu wobec jego osoby. 
Wydawanie przez pracodawcę zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy, co do zasady niestanowi naruszenia godności (dóbr osobistych) pracownika, nierównego traktowania lub dyskryminacji czy mobbingu. Wyrok SN z 8.12.2005, I PK 103/05, OSNP 2006/21-22/321.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.