sobota, 10 września 2011

Zatrudnienie na umowę o dzieło


Przez podpisanie umowy o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonego, konkretnego dzieła. To co będziemy musieli zrobić, wyznaczy nam osoba, która nas zatrudnia. Dzieło to efekt pracy.

Może ono być materialne np. uszycie garnituru lub niematerialne, gdy pracując w ten sposób piszemy program komputerowy lub robimy projekt architektoniczny albo piszemy artykuł.Pamiętaj ! Ten rodzaj umowy nie jest tak restrykcyjny jak umowa o pracę. Możemy sobie sami ustalić czas oraz miejsce, a także sposób wykonania pracy. Nie podlegamy bezpośrednim poleceniom osoby, która nam zleciła dzieło. Pracując na umowę o dzieło, możemy liczyć na część dodatkowych świadczeń, które przysługują osobom, które są zatrudnione na etacie.

Dla przykładu: Osoba, która nas zatrudnia na umowę o dzieło może pokryć koszty związane z podróżą służbową.
Pamiętaj ! Umowa o dzieło jest bardzo opłacalna dla osoby, która zatrudnia kogoś w ten sposób. Nie musi bowiem odprowadzać za pracownika składek ZUS, a koszt uzyskania przychodu przy tej umowie to minimum 20 % bez względu na ponoszone przez osobę wykonującą dzieło wydatki.
Przykładowe umowy o dzieło:
 • uszycie ubrania;
 • wybudowanie domu;
 • opracowanie dzieła naukowego;
 • napisanie artykułu;
 • sporządzenie bilansu rocznego z działalności firmy;
 • wykonanie rysunku;
 • opracowanie opinii;
 • remont mieszkania;
 • urządzenie mieszkania;
 • zebranie danych;
 • występowanie w roli hostessy.

Zalety i wady umowy o dzieło


Zalety:

 • można więcej zarobić;
 • sami sobie ustalamy miejsce oraz czas pracy;
 • możemy wykonywać kilka prac jednocześnie na kilku różnych umowach o dzieło.
Wady:
 • nie będziemy mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego ani z innych ustawowo wolnych dni od pracy;
 • nie możemy liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, bezpłatną służbę zdrowia, ubezpieczenie emerytalne czy rentowe, zasiłki chorobowe, odszkodowanie za wypadek przy pracy;
 • jeżeli wykonując dzieło wyrządzimy szkodę osobie, która te dzieło zleciła, to odpowiemy za nią całym swoim majątkiem.

Wzór umowy o dzieło


Umowa o dzieło

Zawarta w dniu ...............w ..............................pomiędzy..............
...........................z siedzibą w ...................ul................................
w imieniu którego działają ..................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, a ................................legitymującym się dowodem osobistym seria nr .....................wydanym przez.............................zamieszkałym w .......................przy ul............................zwanym w treści umowy Zamawiającym o następującej treści:

§1

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na.......................................................
.................................................................................................

§2

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia .....................................................
następujące materiały i narzędzia:
....................................................................................................
....................................................................................................

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, niezużyte zaś zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.

§3

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień .........................a
zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień ............................

§4

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§5

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania jak za własne.

§6

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości .................zł..(słownie .................................zł)

§7

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ....................% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości .................% wartości niewykonanego dzieła.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu.

§8

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad Zamawiający prześle Wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu ......dni.

2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu.

§12

Umowę sporządzono w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............. dla każdej ze stron.


Zamawiający             Wykonawca
..................              .................0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika