Przejdź do głównej zawartości

Konsekwencje pracy na czarno

Konsekwencje, które grożą pracownikowi za podjęcie nielegalnego zatrudnienia

Jeżeli w chwili podjęcia pracy taki pracownik zarejestrowany był jako osoba bezrobotna i o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (także takiej bez zawarcia pisemnej umowy o pracę lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a więc tzw. "praca na czarno") nie powiadomił w terminie 7 dni właściwego powiatowego urzędu pracy, to podlega on karze grzywny od 500 zł do 5.000 zł.


Podstawa prawna: (art. 119 ust. 2 w związku z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.

Kara grzywny zostaje wymierzona przez sąd, a podstawą do tego jest wniosek o ukaranie złożony przez inspektora pracy.

Ponadto, gdy inspekcja w kontrolowanym zakładzie pracy ujawniła, że są w nim zatrudnione osób, które pracują "na czarno", to inspektor zawiadamia o tym urząd kontroli skarbowej, bo zachodzi wtedy podejrzenie naruszenia prawa podatkowego (nieodprowadzanie podatku dochodowego).

Natomiast osoba, która jest zatrudniona i wykonuje pracę pomimo nieposiadania umowy o pracę zawartej na piśmie lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, nie ponosi konsekwencji karnych, bo stosowne obowiązki zawarcia umowy o pracę na piśmie, dokonanie zgłoszenia do ZUS - spoczywają wyłącznie na pracodawcy, który jest płatnikiem składek.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.