Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Wniosek o zabezpieczenie alimentów 

Zabezpieczenie alimentów, to forma tymczasowej ochrony finansowej na czas postępowania sądowego. Sprawy o alimenty potrafią się ciągnąć bardzo długo. Aby dziecko przez ten czas miało zapewnione utrzymanie, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.Uwaga! Gdy sąd się na to zgodzi, pieniądze będą wypłacane od razu, jeszcze przed orzeczeniem sądu o przyznaniu alimentów. Co ważne, postanowienie sądu w tej sprawie ma z urzędu nadawaną klauzulę wykonalności. Tak więc od momentu otrzymania postanowienia możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego - po prostu jeśli pozwany rodzic nie będzie płacił alimentów, mamy prawo wystąpić o ich ściągnięcie przez komornika. 

Wniosek o zabezpieczenie alimentów może być złożony wraz z pozwem o przyznanie alimentów albo już w czasie postępowania sądowego Musi mieć on formę pisma procesowego. Trzeba pamiętać o jego uzasadnieniu. Od wniosku o zabezpieczenie alimentów nie są pobierane opłaty sądowe.

Sąd powinien rozpatrzyć go bezzwłocznie - nie później niż w ciągu tygodnia od dnia jego wpływu. Rozpatrywany jest on na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), sąd nie ma więc obowiązku wysłuchania drugiej strony przed wydaniem orzeczenia.

Uwaga! Od postanowienia o zabezpieczeniu alimentów można złożyć zażalenie, ale to nie oznacza, że postanowienie to przestaje obowiązywać. Do czasu rozpatrzenia zażalenia trzeba więc płacić alimenty


Wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów 

Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny – Rodzinny
w ……………….
Dotyczy sprawy:
……………………….

Powód: ………………………
Pozwana: ……………………

Wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych


Wnoszę:

1. o wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego pozwanej na czas trwania procesu rozwodowego – przez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej alimentów w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatnych do 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty do rąk pozwanej.

Uzasadnienie 

Jak wynika z załączonych do akt sprawy zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzającego, że pozwana jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku oraz zaświadczenia lekarskiego z dnia ……………... stwierdzającego że w aktualnym stanie zdrowia (w związku z sytuacją rodzinną) pozwana nie jest zdolna do podjęcia pracy zarobkowej – pozwana pozostaje bez środków do życia.
Powód siłą usunął ją ze wspólnego mieszkania przy ul. …………… W tych warunkach zachodzą przesłanki do zabezpieczenia roszczeń pozwanej w zakresie alimentów. Kwota 500 zł stanowi minimum socjalnego do zapewnienia jej środków na wyżywienie i lekarstwa.
Dowód: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie PUP w ……………...
 Z tych względów wniosek jest uzasadniony.
………………………. 

Komentarze

Popularne posty