Prowadzenie akt osobowych pracowników

Jakie obowiązki ma pracodawca, względem prowadzenia akt osobowych pracowników?

Obowiązkiem osoby, która ubiega się o zatrudnienie jest podanie pracodawcy swoich danych osobowych. Obejmują one:
 • imię i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • inne dane osobowe konieczne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 •  PESEL.
Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych zatrudnionych przez niego pracowników. Dokumentacja pracownicza powinna zawierać druki, które potwierdzają realizację jego obowiązków wobec pracowników.

Można je podzielić na:
 • dokumenty pracownika związane z ubieganiem się o zatrudnienie;
 • dokumenty pracownika związane z nawiązaniem stosunku pracy i jego przebiegiem;
 • dokumenty pracownika związane z rozwiązaniem stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem.
Pamiętaj! Pracodawca na podstawie art.  94 pkt 9a kp. ma obowiązek prowadzić akta osobowe wraz z inną dokumentacją związaną ze stosunkiem pracy.
W aktach osobowych pracownika przechowuje się  kopię składanych przez niego dokumentów.
Pamiętaj! Oryginały dokumentów mogą być żądane przez pracodawcę tylko do wglądu lub do sporządzenia ich odpisów lub kopii.
Obowiązkiem pracodawcy jest jeszcze prowadzenie dokumentacji:
 • dotyczącej podejrzenia  o chorobę zawodową lub dotknięcia pracownika taką chorobą;
 • dotyczącą wypadków przy pracy lub wypadków w drodze do lub z pracy;
 • karty ewidencyjnej czasu pracy w zakresie, który obejmuje prace w poszczególnych dobach roboczych, w tym pracę w niedzielę oraz święta, pracę w nocy, pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury i urlopy.

Komentarze

Popularne posty