Posty

Wyświetlanie postów z 2012

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Kolejna umowa na czas określony

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Zasady BHP przy komputerze

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Umowa o pracę na okres próbny wzór

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Praca w ruchu ciągłym

Wynagrodzenie za pracę w nocy

Składki ZUS od wynagrodzenia

Pracodawca nie płaci ZUS

Zwrot kosztów podróży służbowej

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Przykładowy regulamin pracy

Regulamin wynagradzania pracowników - wzór

Stosunek pracy na podstawie wyboru

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim

Ochrona pracownika przed emeryturą

Zwolnienie pracownika na chorobowym

Wzór pozwu o ustalenie stosunku pracy

Jak napisać umowę zlecenia?

Niewydanie świadectwa pracy

Uchylenie kary porządkowej

Pozew o przywrócenie do pracy wzór

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wzór

Przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę

Wynagrodzenie minimalne 2013

Wzór upomnienia dla pracownika

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wzór

Powierzenie pracownikowi innej pracy - wzór

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Ubezpieczenie przy umowie o dzieło

Obliczanie wynagrodzenia za urlop

Mobbing w kodeksie pracy

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Jak dostać podwyżkę?

Jak być kierownikiem?

Wypadek w pracy protokół

Umowa o telepracę

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Zgłoszenie choroby zawodowej

Wzór planu urlopów

Okresy rozliczeniowe czasu pracy

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Potrącenia z emerytury

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Dokumenty potrzebne do emerytury

Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Odwołanie się od decyzji ZUS

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Ile przerw w pracy?

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Świadczenie wypadkowe

Składki ZUS dla nowych firm 2012

Umowa zlecenie jakie składki ZUS

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Wolne za godziny nadliczbowe

Prośba o urlop bezpłatny wzór

Jak napisać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Urlop wychowawczy wzór pisma

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego

Kiedy urlop na żądanie?

Wydłużanie wieku emerytalnego

Wcześniejsza emerytura praca w szczególnych warunkach

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Dofinansowanie z Unii 2012

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Konsekwencje pracy na czarno

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Częściowa emerytura

Wymiar urlopu ojcowskiego

Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

Tworzenie ZFŚS

Kontrolowanie pracowników

Jak obliczyć czas pracy?

Umowa o pracę na czas próbny

Czy można zwolnić pracownika na urlopie?

Praca w krajach Unii Europejskiej

Zaległy urlop na żądanie

Wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Ochrona pracownika przed emeryturą

Dorabianie na emeryturze

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Obowiązki pracodawcy w zakresie nawiązania stosunku pracy

Jak wypełniać świadectwo pracy?

Dodatki do emerytur i rent

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2012

Dodatek za wysługę lat pracy

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Zatrudnienie bez umowy

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Najnowsze przepisy emerytalne

Szkolenia z zakresu BHP

Limit umów na czas określony

Wynagrodzenie przestojowe

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

Przekroczenie dobowej normy czasu pracy

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Przerwa na karmienie dziecka

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Systemy wynagradzania pracowników

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pozew przeciwko pracodawcy

Dyskryminacja w pracy

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

Kiedy 13 pensja?

Wyliczenie emerytury ZUS

Mobbing pracownika

Obowiązki wolontariusza

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Ochrona pracy młodocianych

Opieka nad dzieckiem do lat 4 i do lat 14