Posty

Wyświetlanie postów z 2011

Pracodawca nie wydał świadectwa pracy

Rekompensata za pracę w niedziele i święto

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Mobbing w pracy

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia

Urlop młodocianego

Czas pracy młodocianego

Umowa o pracę z młodocianym

Dla kogo urlop wychowawczy?

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego

Praca w niedziele i święta

Praca w porze nocnej

Praca nadliczbowa

System i wymiar czasu pracy

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Składniki i ustalenie wynagrodzenia za pracę

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Telepraca w domu

Zwolnienia grupowe z pracy

Rozwiązywanie umów o pracę

Zmiana warunków umowy o pracę

Umowa o pracę - zalety i wady

Na czym polega umowa zlecenie?

Na czym polega umowa o dzieło?

Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Stosunek pracy - przepisy ogólne

Podstawowe zasady prawa pracy