Przejdź do głównej zawartości

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego


Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.

Uwaga! Należy pamiętać o potwierdzeniu (z datą) złożenia na kopii pisma. Kopię zachowujemy dla siebie.

Jako dane stron wpisujemy swoje imię, nazwisko i dokładny adres. Podajemy dane dłużnika. Określamy też nazwę wierzyciela i adres. Na końcu wpisujemy sygnaturę akt egzekucyjnych, czyli symbol i nr sprawy, którą prowadzi komornik.

Treść wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 


Wymieniamy tutaj sprawy, które chcemy, aby były rozpatrzone przez komornika. W tym przypadku będzie to umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przeciwko nam (dłużnikowi).

Uwaga! Wnosimy również o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego i wpisujemy, kto powinien zostać nimi obciążony. 

Uzasadnienie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego Podajemy w nim, dlaczego wnosimy o umorzenie postępowania komorniczego. Należy napisać, że na poczet spłaty długów np. małżonka komornik zajął przedmioty, które należą wyłącznie do nas. Wymieniamy przedmioty zajęte przez komornika i podajemy, skąd je mamy (od kogo je dostaliśmy, kupiliśmy przed ślubem itp.).

Opisujemy, jakie mamy dowody na to, że wymienione przedmioty są nasza odrębną własnością (np. dowód kupna z datą, umowa darowizny itp.).

Uwaga! Wniosek należy własnoręcznie podpisać (pod uzasadnieniem, w prawym dolnym rogu). Bez naszego podpisu pismo będzie nieważne. Wniosek do komornika można napisać na komputerze lub odręcznie. Jeśli będziemy pisać odręcznie, trzeba zadbać, aby pismo było czytelne i bez żadnych skreśleń. 


Załączniki do wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego  


Tutaj wymieniamy wszystkie pisma i dokumenty, które składamy wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Uwaga! Należy sporządzić odpisy wniosków (dla wierzyciela i dłużnika). Dołączamy też wszelkie dokumenty potwierdzające, że majątek, z którego komornik chce ściągnąć należności, należy wyłącznie do nas.


Opłaty 


Wysokość opłat zależy od przyczyny umorzenia postępowania. Zwykle komornik wyznacza 5%  pozostałego do spłaty świadczenia, ale nie mniej niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia. W zależności od sprawy opłatę uiszcza dłużnik lub wierzyciel. W niektórych sprawach komornik nie pobiera żadnej opłaty.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego  - wzór  

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.