Przejdź do głównej zawartości

Skarga na komornika wzór

Skarga na czynności komornika 

Skarga na czynności/bezczynność komornika może być wniesiona przez dłużnika, jak i wierzyciela, a także każda inna osoba, gdy zostały naruszone lub zagrożone jej prawa przez bez/czynność komornika.
Skargę wnosi się celem zmiany, uchylenia lub nakazania dokonania niepodjętych czynności komornika.

Skargę na komornika należy wnieść do sądu przy którym on działa, jeśli jednak skarga wnoszona jest na komornika poza właściwością ogólną, to właściwym sądem jest ten wg. zasad ogólnych (tj. sąd siedziby dłużnika).
Uwaga! Skargę na komornika należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym czynność była lub powinna była być dokonana. 

Jak wnieść skargę na komornika? 

Skargę na komornika wnosi się na piśmie. Wskazuje się w niej o jaką czynność lub jej brak chodzi. Trzeba też wskazać czy wnosi się o zmianę, uchylenie czy dokonanie danej czynności przez komornika, a ponadto w piśmie należy wskazać:
  • sąd lub inny organ, do którego kierowana jest skarga;
  • nazwiska i adresy osób, który skarga dotyczy, w tym osoby która wnosi skargę lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej skargę;
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pismo do sądu: należy złożyć dwa egzemplarze pisma dla sądu i po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Trzeba pamiętać o jednym egzemplarzu pisma dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie skargi. 
Jeśli skarga będzie wnoszona za pośrednictwem poczty, należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jej nadania.  Każdy złożony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników. Z egzemplarzem pisma dla sądu składa się oryginały dokumentów.
Uwaga! Skargę należy własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od skargi na komornika 

Od skargi uiszcza się opłatę sądową stałą w wysokości 100 zł.

Wzór skargi na czynności komornika 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.