Przejdź do głównej zawartości

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 


Wniosek może być złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Może go też złożyć wierzyciel spadku.
Uwaga! Poświadczenie dziedziczenia można uzyskać również przez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem.


Wniosek składa się celem potwierdzenia przez sąd prawa do spadku określonych osób. Postanowienie sądu nie tworzy prawa, lecz ustala ich zakres i czas nabycia, a w przypadku gospodarstwa rolnego również ten składnik majątku stanowiącego część masy spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne składa się w sądzie spadku - tj. sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a jeśli nie można go ustalić to w sądzie w jakim znajduje się miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części.

Uwaga! W razie braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego. 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
można też złożyć przed notariuszem, który prześle akt notarialny do sądu spadku.

Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, w którym należy złożyć taki wniosek. Sąd nie może jednak stwierdzić nabycia spadku przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy spadkobiercy już złożyli oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.  

W zależności od tego, kiedy nastąpiło otwarcie spadku obejmującego gospodarstwo rolne  - obowiązują odmienne reguły dziedziczenia gospodarstwa rolnego:

 • spadek otworzony przed datą 14 stycznia 2001 r. dziedziczony jest na zasadach opisanych w artykułach 1059 i in. kodeksu cywilnego;
 • spadek otworzony po dacie 14 stycznia 2001 r. dziedziczony jest na zasadach ogólnych, tzn., tak samo gdy w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne. 

Różnica dotyczy kwalifikacji spadkobiercy/ów, a wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r.

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne? 

We wniosku musisz wskazać:
 • kto jest spadkobiercą;
 • tytuł dziedziczenia (testament czy ustawa);
 • wchodzące  w skład masy spadkowej gospodarstwo rolne;
 • inne okoliczności. 
Ponadto w piśmie wskazujesz:
 • sąd lub inny organ, do którego kierowany jest wniosek;
 • nazwiska i adresy osób, których dotyczy postępowanie, w tym osoby wnoszącej wniosek lub jej pełnomocnika;
 • podpis osoby wnoszącej wniosek;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając wniosek do sądu: złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku. 

Jeśli wniosek będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania.  Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników. Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu złóż oryginały dokumentów.

Uwaga! Wniosek musisz własnoręcznie podpisać.

Opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne  

Opłata od wniosku w sprawie stwierdzenia nabycia spadku wynosi 50 zł.

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.