Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2014

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew w postępowaniu nakazowym 
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosi strona umowy dochodząca należności pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku), celem wydania nakazu zapłaty zasądzającego określoną sumę pieniędzy/rzecz - od pozwanego na rzecz powoda.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty 
Pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez dziecko, domniemanego ojca oraz matkę dziecka. Każde z w/w pozywa pozostałych (tj. dziecko domniemanego ojca i matkę). Może to zrobić także prokurator, który pozywa wówczas dziecko, domniemanego ojca i matkę.
Uwaga! Do prowadzenia tego rodzaju sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne.

Prywatny akt oskarżenia wzór

Prywatny akt oskarżenia 
Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 
Wniosek może być złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Może go też złożyć wierzyciel spadku.
Uwaga! Poświadczeniedziedziczenia można uzyskać również przez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem.

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych  Im dłuższy masz staż pracy, tym wyższy zasiłekdostaniesz. Stawki zasiłku dla bezrobotnych:

Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne 


Powództwo przeciwegzekucyjne może być wniesione przez dłużnika, osobę trzecią, właściciela rzeczy objętej egzekucją oraz osobą domagającą się zwolnienia rzeczy spod egzekucji administracyjnej. Wnoszone jest celem zakończenia egzekucji.

Pozew o eksmisję wzór

Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego 
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego może wnieść właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wnosi się go celem przywrócenia posiadania nad lokalem.

Wniosek o zasiedzenie wzór

Wniosek o stwierdzenie zasiedzeniaWniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć posiadacz samoistny i każdy zainteresowany. Sąd stwierdzając zasiedzenie, stwierdza o nabyciu własności rzeczy w tej drodze.

Zażalenie na postanowienie sądu wzór

Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu? 
Zażalenie na postępowanie sądu może wnieść osoba uczestnicząca w postępowaniu, której sąd odmówił zgody na zwolnienie od kosztów sądowych, a także pełnomocnik takiej osoby.

Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Sprzeciw od wyroku nakazowego Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.

Odrzucenie spadku wzór

Oświadczenie o odrzuceniu spadku 
Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo. Oświadczenie będzie stanowiło deklarację o braku zamiaru bycia spadkobiercą.

Skarga na komornika wzór

Skarga na czynności komornika 
Skarga na czynności/bezczynność komornika może być wniesiona przez dłużnika, jak i wierzyciela, a także każda inna osoba, gdy zostały naruszone lub zagrożone jej prawa przez bez/czynność komornika.

Wniosek o otwarcie testamentu

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Składa się go celem umożliwienia sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek o dział spadku wzór

Jak napisać wniosek o dział spadku? Wniosek o dział spadku może być złożony w sądzie przez każdego spadkobiercę. Dział spadkumoże być również dokonany na podstawie umowy - jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość.

Pozew o separację wzór

Jak napisać pozew o separację? 
Pozew o separację może być wniesiony przez małżonka lub jego pełnomocnika. Niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia tego typu sprawy,

Czynsz za mieszkanie

Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie 
Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? 
Wniosek o podział majątku wspólnego może być wniesiony przez byłego małżonka, a także inna osobę zainteresowaną.

ZUS i OFE

Nasze składki w ZUS i OFE po zmianach w przepisach 
Nowe przepisy dotyczące emerytury z 2013 r. spowodowały, ze do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUSi do OFE, jak było wcześniej, czy tylko do ZUS. Warto poznać odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian z systemie emerytalnym.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości  Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.

Wykup mieszkania spółdzielczego

Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 
Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 
O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.

Wniosek o przeliczenie emerytury

Wzór wniosku o przeliczenie emerytury 


Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emeryturylub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.

Umowa najmu lokalu wzór

Jak napisać umowę najmu lokalu?W prawym górnym rogu umowy najmu lokalu podaj datę podpisania umowy. Wpisz również miejsce jej zawarcia.

Testament własnoręczny wzór

Jak napisać testament własnoręczny?
Testamentkoniecznie trzeba opatrzyć datą: dzień, miesiąc, rok. Jest to ważne m.in. dla ustalenia kolejności testamentów, jeśli sporządzimy ich więcej niż jeden.

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.