Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2014

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Obraz
Pozew w postępowaniu nakazowym 
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosi strona umowy dochodząca należności pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku), celem wydania nakazu zapłaty zasądzającego określoną sumę pieniędzy/rzecz - od pozwanego na rzecz powoda.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Obraz
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty Pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez dziecko, domniemanego ojca oraz matkę dziecka. Każde z w/w pozywa pozostałych (tj. dziecko domniemanego ojca i matkę). Może to zrobić także prokurator, który pozywa wówczas dziecko, domniemanego ojca i matkę.
Uwaga! Do prowadzenia tego rodzaju sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. 

Prywatny akt oskarżenia wzór

Obraz
Prywatny akt oskarżenia Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Obraz
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 
Wniosek może być złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Może go też złożyć wierzyciel spadku.
Uwaga! Poświadczeniedziedziczenia można uzyskać również przez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem.

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

Obraz
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych  Im dłuższy masz staż pracy, tym wyższy zasiłekdostaniesz. Stawki zasiłku dla bezrobotnych:

Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Obraz
Powództwo przeciwegzekucyjne Powództwo przeciwegzekucyjne może być wniesione przez dłużnika, osobę trzecią, właściciela rzeczy objętej egzekucją oraz osobą domagającą się zwolnienia rzeczy spod egzekucji administracyjnej. Wnoszone jest celem zakończenia egzekucji.

Wysokość alimentów na dziecko

Jak obliczyć wysokość alimentów? O  alimenty można wystąpić nie tylko przy sprawie rozwodowej. Dotyczy to każdej sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka nie daje pieniędzy na jego utrzymanie.

Pozew o eksmisję wzór

Obraz
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego 
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego może wnieść właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wnosi się go celem przywrócenia posiadania nad lokalem.

Wniosek o zasiedzenie wzór

Obraz
Wniosek o stwierdzenie zasiedzeniaWniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć posiadacz samoistny i każdy zainteresowany. Sąd stwierdzając zasiedzenie, stwierdza o nabyciu własności rzeczy w tej drodze.

Zażalenie na postanowienie sądu wzór

Obraz
Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu? Zażalenie na postępowanie sądu może wnieść osoba uczestnicząca w postępowaniu, której sąd odmówił zgody na zwolnienie od kosztów sądowych, a także pełnomocnik takiej osoby.

Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Obraz
Sprzeciw od wyroku nakazowego Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.

Odrzucenie spadku wzór

Obraz
Oświadczenie o odrzuceniu spadku Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo. Oświadczenie będzie stanowiło deklarację o braku zamiaru bycia spadkobiercą.

Skarga na komornika wzór

Obraz
Skarga na czynności komornika Skarga na czynności/bezczynność komornika może być wniesiona przez dłużnika, jak i wierzyciela, a także każda inna osoba, gdy zostały naruszone lub zagrożone jej prawa przez bez/czynność komornika.

Wniosek o otwarcie testamentu

Obraz
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Składa się go celem umożliwienia sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek o dział spadku wzór

Obraz
Jak napisać wniosek o dział spadku? Wniosek o dział spadku może być złożony w sądzie przez każdego spadkobiercę. Dział spadku może być również dokonany na podstawie umowy - jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość.

Pozew o separację wzór

Obraz
Jak napisać pozew o separację? 
Pozew o separację może być wniesiony przez małżonka lub jego pełnomocnika. Niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia tego typu sprawy,

Czynsz za mieszkanie

Obraz
Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie  Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Obraz
Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?  Wniosek o podział majątku wspólnego może być wniesiony przez byłego małżonka, a także inna osobę zainteresowaną.

ZUS i OFE

Nasze składki w ZUS i OFE po zmianach w przepisach 
Nowe przepisy dotyczące emerytury z 2013 r. spowodowały, ze do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUSi do OFE, jak było wcześniej, czy tylko do ZUS. Warto poznać odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian z systemie emerytalnym.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Obraz
Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości  Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.

Wykup mieszkania spółdzielczego

Obraz
Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 
Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Obraz
Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 
O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Obraz
Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.

Wniosek o przeliczenie emerytury

Obraz
Wzór wniosku o przeliczenie emerytury Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emerytury lub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.

Umowa najmu lokalu wzór

Obraz
Jak napisać umowę najmu lokalu?W prawym górnym rogu umowy najmu lokalu podaj datę podpisania umowy. Wpisz również miejsce jej zawarcia.

Testament własnoręczny wzór

Obraz
Jak napisać testament własnoręczny?Testament koniecznie trzeba opatrzyć datą: dzień, miesiąc, rok. Jest to ważne m.in. dla ustalenia kolejności testamentów, jeśli sporządzimy ich więcej niż jeden.

Jak napisać pozew o rozwód?

Obraz
Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Obraz
Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.