Przejdź do głównej zawartości

Akta osobowe część C

Akta osobowe pracownika część C
Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).


Uwaga! Niedopuszczalne jest nanoszenie na zgromadzonych dokumentach odręcznych uwag, adnotacji, sprostowań itp. 

aktach osobowych pracownika przechowuje się odpisy lub kopię składanych dokumentów, po stwierdzeniu zgodności z oryginałami, których można żądać od pracownika tylko do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów albo kopii.

Uwaga! Obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie całości dokumentacji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Należy też na bieżąco aktualizować dane w nich zawarte. 

Akta osobowe cześć C  


Część C akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.