Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2014

Choroby zawodowe wykaz

Obraz
Wykaz chorób zawodowych
Według Kodeksu Pracy (Art. 235) za chorobę zawodową uważa się chorobę, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występując w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Natomiast w pojęciu lekarskim choroby zawodowe są to zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy.

Najlepsze OFE

Najlepsze wyniki OFE Zostało jeszcze kilka dni (do 31 lipca) na podjęcie decyzji, czy nasze składki emerytalne mają trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej
Możliwość zawieszenia działalności gospodarczejdotyczy tylko firm, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Działalność może być zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat.

Umowa zlecenie z rachunkiem

Obraz
Umowa zlecenie + rachunekUmowę zlecenie reguluje art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. Polega ona na tym, że osoba, która przyjmuje zlecenie jest zobowiązana do dokonania określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie, za których ostateczne efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu).

Umowa o dzieło a składki ZUS

Obraz
Czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS?Umowa o dzieło nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie odprowadza się od niej składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna.

Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy i stosunek pracy Zasady prawa pracy:prawo do pracy,swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,równość pracowników,zakaz dyskryminacji,odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),ochrona uprawnień pracowników,prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,partycypacja pracownicza.

Umowa uaktywniająca wzór

Obraz
Umowa uaktywniająca z nianią - wzórUmową uaktywniającą jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosowane są przepisy dotyczące umowy zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania emerytury?
W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego kierowane będzie odwołanie, a także organ za pośrednictwem którego jest ono składane.

Skarga do PIP

Obraz
Zgłoszenie skargi do PIP  Zgodnie z art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Obraz
Zwolnienie od kosztów sądowych  W większości sytuacji, występując do z powództwem, należy ustalić określoną kwotę tzw. wpis (np. sprawa o rozwód to 600 zł, sprawy majątkowe - 5% wartości sporu, czyli kwoty, jakiej się domagamy).

Praca na macierzyńskim

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?
Kodeks pracy jednoznacznie nie rozstrzyga o tym czy można pracować podczas urlopu macierzyńskiego, ale trzeba jednak zaznaczyć, ze tego nie zakazuje.

Długość urlopu

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego?
Długość urlopu wypoczynkowego zależy przede wszystkim od stażu pracy pracownika, przy czym do obecnego należy wliczyć okresy poprzedniego zatrudnienia (bez względu na przerwy w pracy i sposób rozwiązania umowy o pracę).

Umowa zlecenie z emerytem

Umowa zlecenie zawierana z emerytem lub rencistą 
Gdy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeżeli wykonuje usługi w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Podatek od umowy zlecenia

Opodatkowanie umowy zlecenia  Przy opodatkowaniu umów zlecenia  pojawia się możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Fiskus pozwala tu zastosować 2 stawki: 20 i 50 procentową.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy? Urlopy okolicznościowe są płatnymi zwolnieniami od pracy. Pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres oraz za czas nie wykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, powinien zastosować zasady, które obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki, które ustala się w wysokości przeciętnej (składniki zmienne) należy obliczyć z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie z pracy z tytułu urlopu okolicznościowego (a nie jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w wysokości średniej z 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu).

Co lepsze ZUS czy OFE?

Co się bardziej opłaca ZUS czy OFE? Na podjęcie decyzji czy Twoje składki emerytalne będą trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS, masz jeszcze niecały miesiąc (do 31 lipca). Wiele osób czeka na ostatnią chwilę. Wiele wciąż nie wie, jaką podjąć decyzję.

Odprawy emerytalne

Kiedy należy się odprawa emerytalna? Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

Wiek emerytalny w Polsce  Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:
do 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat
1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc
1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące

Wysokość diety zagranicznej

Zagraniczna podróż służbowa - wysokość diety  Dieta będzie przysługiwać w wysokości, która obowiązuje dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości.