Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2014

Wysokość diety krajowej

Krajowa podróż służbowa - wysokość diety
Dieta ma pokryć zwiększone koszty wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.  Jeśli podróż trwa:

mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwać; od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwać 50% diety; ponad 12 godzin – dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości.

Rozliczenie podróży służbowej

Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Pracownik rozlicza koszty podróż służbowej:
nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia tej podróży, ponadtomusi załączyć rachunki, faktury, lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków, które objęte są ryczałtami.

ZUS zasiłek chorobowy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowo lub dobrowolnie.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, nawet jeśli nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

IKE a IKZE

IKE a IKZE - porównanie podstawowych cech
Limit wpłat na rok
IKE: trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Emerytura pomostowa dla kogo?

Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą - dofinansowanie do wakacji Jeśli w zakładzie pracy jest fundusz socjalny, to pracownik może ubiegać o dofinansowanie urlopu. Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, jak też wysokość dofinansowania określone są w regulaminie funduszu. Można się z nim zapoznać w dziale kadr.


Rejestracja firmy w Niemczech

Rejestracja własnej firmy w Niemczech  Zgłoszenie firmydokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), który jest właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.