Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2014

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika na zwolnieniu lekarskim?  Zależy to od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie. Przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia powyżej 20 zatrudnionych osób ma prawo sprawdzić, co pracownicy robią w czasie zwolnienia lekarskiego. Może to też zlecić zewnętrznej firmie.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
Wypowiedzenie umowy o pracę, którą zawartą na okres próbny, nie musi być uzasadnione. Może być złożone w każdym czasie, a pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową.

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim 
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy należnego jej w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Przywrócenie do pracy

Kiedy pracownik może żądać przywrócenia do pracy? Każdy zwolniony pracownik ma prawo żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem prawa, np.:

Kształcenie zawodowe

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych 
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może się odbywać w formie:

nauki zawodu, której celem jest przygotowanie pracownika młodocianego do w pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole lub systemie pozaszkolnym (np. na kursach).

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnych Pracownikowi niepełnosprawnemu, który zaliczony został do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego Czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Moje konto w ZUS

Jak sprawdzić konto w ZUS? Każdy pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Choć składki do ZUS odprowadza pracodawca, ponosi on tylko cześć kosztów ubezpieczenia, a resztę pokrywa pracownik (jest to cześć jego wynagrodzenia za pracę).

Czy zostać w OFE?

Obraz
Dla kogo OFE?
Przy wyborze formy oszczędzania na emeryturę możemy kierować się wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Dobrze zarabiający specjaliści, lekarze czy inżynierowie, to grupy zawodowe, w których wynagrodzenia rosną od lat,  a składka przekazywana do ZUS jest coraz wyższa.

Co wybrać ZUS czy OFE?

ZUS czy OFE? Pracownik co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52% swojego wynagrodzenia. Lwia część tej kwoty (6/7) trafia i będzie trafiał do ZUS. Zatem tak naprawdę wybór między OFE a ZUS dotyczy około 1/7 składki.