Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2014

Pozew do sądu pracy

Co napisać z pozwie do sądu pracy? Jeżeli zostałeś zwolniony przez pracodawcę, to masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i odwołać się do sądu pracy, składając pozew. Informacja o terminie odwołania jest w pouczeniu zawartym w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

Obliczenie wynagrodzenia nettoWynagrodzenie za pracę netto należy wyliczyć w następujący sposób:

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną  w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.680 zł. Jego pensje wyliczamy:

Praca w święta

Kto pracuje w święta, a kto nie?
Święta są ustawowo wolne od pracy, ale o tej zasady są wyjątki.  Pracują osoby, które są zatrudnione m.in. w restauracjach, hotelach, szpitalach, transporcie, stacjach benzynowych. Małe sklepy mogą być czynne pod warunkiem, ze za ladą stanie właściciel lub osoba pracująca na umowę zlecenie.

Oszczędzanie na emeryturę

Jak oszczędzać na emeryturę? Niestety świadczenia emerytalne z I i II filaru mogą być niewielkie, dlatego to Ty sam powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowew późniejszych latach.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego (podobnie jak z dodatkowego urlopu macierzyńskiego) jest przywilejem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Tak więc może on podjąć decyzje o rezygnacji części lub całości urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski a praca

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą Pracownik, który ma prawo do urlopu rodzicielskiego (podobnie jak przy dodatkowym urlopie macierzyńskim) - może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywanie pracy zarobkowej.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Urlop macierzyński do wykorzystania przed porodem  Co do zasady, bieg urlopu macierzyńskiego liczony jest od dnia porodu, ale w Kodeksie pracy przewidziano możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę - przyczyna wypowiedzenia  Pracodawca, który sporządza wypowiedzenie umowy o pracę musi podać przyczynę wypowiedzenia (dotyczy to tylkoumów o pracę zawartych na czas nieokreślony), a także pouczyć pracownika o możliwości odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia w ciągu 7 dni.

Wysokość składki zdrowotnej 2014 r.

Obraz
Składka zdrowotna w 2014 r. 
W 2014 roku płacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wynosi 8,67 zł.

Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy  1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 2 KP).

Zmiany w OFE

Najważniejsze zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych 
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r.

Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu?

Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Wymiar dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia.

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego 
Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Urlop na żądanie a wymiar etatu pracownika

Wymiar etatu pracownika w przypadku urlopu na żądanie 
Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

Uwaga! To nie jest dodatkowy urlop, a tylko inny tryb udzielania części przysługującego pracownikowi zwykłego urlopu wypoczynkowego, a to oznacza, że nie przelicza się ich na godziny i nie obniża się proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Pracownikowi niepełnoetatowemu także przysługują 4 dniówki urlopu na żądanie i jest to niezależne od wymiaru jego etatu, a jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymiar etatu pracownika jest na tyle niski, że nie nazbierają się mu nawet 4 dniówki urlopu.

Dal przykładu:  pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje swoją pracę po 8 godzin w poniedziałki i we wtorki oraz po 4 godziny w środy. Jeśli będzie chciał wziąć urlop na żądanie na poniedziałek, wtorek i środę, to z puli urlopowej należy „zdejmuje się” mu 20 godzin (8 + 8 + 4), a jednocześnie uznaje się, że wykorzystał 3 z 4 dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzo…