Przejdź do głównej zawartości

Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich


Jakie uprawnienia mają pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich?


Pracownicy, którzy korzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskichurlopów rodzicielskich mają takie same uprawnienia, jak pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Szczególne uprawnienia pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich


Pracownicy korzystający z:

  • urlopu macierzyńskiego
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego -
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • urlopu ojcowskiego;
  • urlopu rodzicielskiego.
Ich dodatkowe uprawnienia:

żądanie pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne wiąże sąd, który nie może uznać tego żądania za niemożliwe lub niecelowe i zasądzić na rzecz pracownika wyłącznie odszkodowania,

prawo żądania przez pracownika przed sądem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy również w stosunku do umów, które zostały zawarte na czas wykonania określonej pracy lub umów na czas określony,

prawo do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia pracownika przez sąd do pracy, któremu niezgodnie z prawem rozwiązano umowę bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem,

prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem,

obowiązek pracodawcy do przesunięcia urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy w przypadku niemożności skorzystania z tego urlopu przez pracownika z powodu korzystania z wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem,

obowiązek pracodawcy do udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym w przypadku niewykorzystania przez pracownika części urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem,

zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę na zasadach określonych w art. 177 Kodeksu pracy z pracownikami w okresie przebywania na wszystkich urlopach związanych z rodzicielstwem.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.