Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2014

Świadczenie przedemerytalne 2014 r.

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?
Podwyższenie wieku emerytalnego, a także duże bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie zeświadczeń przedemerytalnych.

Urlop pracownika niepełnoetatowego

Obraz
Urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika niepełnoetatowego Wymiar urlopu wypoczynkowego (wyrażony w dniach, a także obliczona na jego podstawie pula godzinowa urlopu) jest zależny o wymiaru czasu pracy, a jakim zatrudniono pracownika (wymiar etatu).

Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy

Urlop na żądanie
Pracownikowi w pierwszym roku pracy (tak jak w każdym innym) - przysługują 4 dniówki robocze urlopu na żądanie, ale pod warunkiem, że nabył już prawo do takiej ilości urlopu.

Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Jakie uprawnienia mają pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich?
Pracownicy, którzy korzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskichurlopów rodzicielskich mają takie same uprawnienia, jak pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Dopuszczenie pracownika do pracy po urlopie wychowawczym Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika po jego powrocie z urlopu wychowawczego na dotychczas zajmowanym stanowisku, a jeśli  nie ma takiej możliwości, musi mu zaproponować stanowisko równorzędne do poprzednio zajmowanego lub inne odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownika.

Równoważny system czasu pracy

Równoważny czas pracy 
Równoważny system czasu pracy z przedłużeniem normy dobowej do 12 godzin
W tym systemie można pracować do 12 godzin na dobę, a dłuższa praca w poszczególne dni rekompensowana jest pracownikowi krótsza pracą w inne dniach lub dniami wolnymi.

Praca weekendowa

Weekendowy system czasu pracy 
Ten system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Czas pracy w tym systemie może być maksymalnie przedłużony do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca.

Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy czas pracy 
Zadaniowy system czasu pracy polega na tym, że pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala zadania, jakie będzie musiał on wykonać w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym systemie czasu pracy podstawowe znaczenie mają zadania, jakie pracownik musi wykonać, a nie ściśle określone godziny pracy.

Przerywany czas pracy

System przerywanego czasu pracy System przerywanego czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy w pracy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony Może to być jednostronna decyzja pracodawcy przy zaistnieniu określonych okoliczności przewidzianych prawem lub może to wynikać z porozumienia zawartego między stronami umowy o pracę.

Praca na zwolnieniu lekarskim

Czy na zwolnieniu lekarskim można pracować? Każda praca zarobkowa, która jest wykonywana w czasie zwolnienia lekarskiego może stanowić podstawę do tego, ze ZUS nakaże zwrot otrzymanego przez pracownika zasiłku chorobowego.

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Umowa o pracę z pracownicą w ciążyPracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, gdy pracownica:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
Pracodawca zawierający umowę o pracę z pracownikiem młodocianym, powinien zawrzeć w takiej umowie wszystkie elementy, które są wymagane przy zawieraniu umowy o pracę z pracownikiem dorosłym.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia  Pracodawca, na którym ciąży obowiązek utworzenia regulaminu pracy, musi poinformować pracowników na piśmie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę o:

Normy czasu pracy

Jak normy w czasie pracy? Kodeks pracy jasno określa podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Norma dobowa to 8 godzin, natomiast norma tygodniowa wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.