Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

Doba pracownicza i tydzień pracy

Na czym polega doba pracownicza i tydzień pracy?
Dobra pracownicza to nie to samo co doba astronomiczna trwająca w godz. od od 0.00 do 24.00. Jej rozpoczęcie może przypadać na rożne godziny, a zależy to od harmonogramowych godzin rozpoczynania pracy przez pracowników. Doba to jednak zawsze kolejne 24 godziny.

Ochrona danych osobowych pracownika

Udostępnianie danych osobowych pracownika 
Według przepisów prawa pracy pracodawca może żądać od osoby podejmującej pracę podania następujących danych:

Stosowanie kar porządkowych

Procedura stosowania kar porządkowych  Stosowanie przez pracodawcę kar porządkowych względem pracownika jest ograniczone dwoma terminami.

Czy pracodawca może zwolnić na chorobowym?

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długo choruje? Wbrew powszechnej opinii, że na zwolnieniu chorobowym (lub z powodu choroby) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, niestety jest to możliwe.

Współczynnik urlopowy 2014 r.

Jak ustalić współczynnik urlopowy? Aby ustalić współczynnik urlopowy, odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Informowanie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych
Obowiązkiem pracodawcy w razie wypadku w zakładzie pracy jest:

podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie;zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom, które zostały poszkodowane w wypadku;ustalenie w przewidzianym przepisami trybie okoliczności i przyczyny wypadku;zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed podobnymi wypadkami.

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Zawarcie układu zbiorowego pracy Układ zbiorowy pracy zawierany jest podczas rokowań pracodawcy z organizacjami związkowymi. Ponadzakładowy układ zbiorowy zawiera ze strony pracowników - w imieniu zrzeszonych pracodawców - statutowo właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej, zaś ze strony pracodawców właściwy statutowo organ tej organizacji pracodawców.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhpKodeks pracy wskazuje wiele obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy już od pierwszego dnia po zatrudnieniu pracowników w zakładzie.

Praca na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy a praca Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność zarobkową, a także naukę lub szkolenie, ale tylko wtedy jeśli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę - okresy wypowiedzenia  Okresy wypowiedzenia są zależne od rodzaju umowy o pracę oraz stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Okres rozliczeniowy czasu pracy

Długość okresów rozliczeniowych po zmianach od 23 sierpnia 2013 r.
System czasu pracy 1. 
podstawowy (art. 129 Kodeksu pracy)przerywany (art. 139 Kodeksu pracy)zadaniowy  (art. 140 Kodeksu pracy)

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy

Wniosek o urlop szkoleniowy Wymiar urlopu szkoleniowego i jego przeznaczenieUrlop szkoleniowy (tak jak urlop wypoczynkowy), udziela się wyłącznie na dni pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Elementy umowy o pracę

Co powinna zawierać umowa o pracę? 
W każdej umowie o pracę powinny znaleźć się niezbędne, wymagane przepisami prawa elementy, do których należą: