piątek, 19 grudnia 2014

Ulga z tytułu wychowywania dziecka 

Ulga na dziecko (z tytułu wychowywania dziecka) przysługuje obojgu rodzicom - o ile żadne z nich nie jest całkowicie pozbawione praw rodzicielskich.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Zasady kredytu konsumenckiego 

Przepisy o kredycie konsumenckim mówią o tym, ze kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej podpisania.

wtorek, 25 listopada 2014

Jak napisać pozew o zachowek?


Pozew o zachowek może być wniesiony przez: 
 • małżonka spadkodawcy
 • dziecko, wnuka spadkodawcy
 • rodziców spadkodawcy, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, tzn.
 • zostali pominięci.

piątek, 14 listopada 2014

Świadczenia pielęgnacyjne po nowemu 

21 października Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że ukończenie określonego wieku przez osobę niepełnosprawną nie może być przesłanką warunkującą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt K 38/13), a to oznacza, ze zasady finansowego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych musza zostać zmienione.


czwartek, 6 listopada 2014

Zatrudnienie praktykanta 

Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy (art. 1 ust. 2 ustawy 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. nr 127, poz. 1052).

wtorek, 4 listopada 2014

Roczna ewidencja czasu pracy - wzór 


Roczna karta ewidencji czasu pracy na jednej karcie obejmuje cały rok zatrudnienia pracownika. Pracodawca może więc na tej karcie zapisać, a przez to wykazać, znacznie mniej informacji na temat dyspozycji pracownika.


poniedziałek, 3 listopada 2014

Umowa dożywocia 


Przepisy dotyczące umowy dożywocia zapisane są w Kodeksie cywilnym (art. 908-916). Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymania.

poniedziałek, 27 października 2014

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy - wzór 


Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownia z aktami wewnątrzzakładowymi, które obowiązują w jego zakładzie pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

czwartek, 23 października 2014

Rachunek kosztów podróży służbowej - wzór 


Na podstawie art. 775 k.p., pracownikowi, który wykonuje polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych  z podróżą służbową.

środa, 22 października 2014

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 


Wniosek o ustanowienie kuratora spadku może być przez spadkobiercę, a sąd może ustanowić z urzędu kuratora spadku nieobjętego.

wtorek, 21 października 2014

Odpowiedź na pozew 


Odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W sprawach zawiłych i rozrachunkowych, pozwany może być zobowiązany przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew.

środa, 15 października 2014

Pozew o obniżenie alimentów 

Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązane przeciwko osobie uprawnionej do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lun je pełnomocnik, celem obniżenia wartości świadczonych środków utrzymania.

poniedziałek, 13 października 2014

Jak poprawnie napisać umowę pożyczki? 


Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.

czwartek, 9 października 2014

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?

Sejm przegłosował  w końcu ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, który ma umożliwić właścicielom mieszkań i domów uzyskanie pieniędzy bez sprzedawania nieruchomości.


środa, 8 października 2014

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem 


Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

niedziela, 5 października 2014

Pułapki poręczania kredytów 

Poręczenie kredytu to poważne zobowiązanie finansowe. Nie zawieramy umowy z osobą, której ten kredyt poręczamy, ale z bankiem i to on w razie czego wyegzekwuje swoją należność.

czwartek, 2 października 2014

Jak otrzymać kredyt studencki? 

Rok akademicki rozpoczęty, może warto pomyśleć o kredycie studenckim?  Jest to bardzo korzystny rządowy program, który pozwoli Ci w duże mierze sfinansować naukę- co miesiąc możesz otrzymywać 600 zł.

wtorek, 30 września 2014

Pozew w postępowaniu nakazowym 


Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosi strona umowy dochodząca należności pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku), celem wydania nakazu zapłaty zasądzającego określoną sumę pieniędzy/rzecz - od pozwanego na rzecz powoda.

poniedziałek, 29 września 2014

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty 


Pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez dziecko, domniemanego ojca oraz matkę dziecka. Każde z w/w pozywa pozostałych (tj. dziecko domniemanego ojca i matkę). Może to zrobić także prokurator, który pozywa wówczas dziecko, domniemanego ojca i matkę.
Uwaga! Do prowadzenia tego rodzaju sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. 


niedziela, 28 września 2014

Prywatny akt oskarżenia 


Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.

piątek, 26 września 2014

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 


Wniosek może być złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Może go też złożyć wierzyciel spadku.
Uwaga! Poświadczenie dziedziczenia można uzyskać również przez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem.


środa, 24 września 2014

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

Im dłuższy masz staż pracy, tym wyższy zasiłek dostaniesz. Stawki zasiłku dla bezrobotnych:

wtorek, 23 września 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne 
Powództwo przeciwegzekucyjne może być wniesione przez dłużnika, osobę trzecią, właściciela rzeczy objętej egzekucją oraz osobą domagającą się zwolnienia rzeczy spod egzekucji administracyjnej. Wnoszone jest celem zakończenia egzekucji.

poniedziałek, 22 września 2014

Jak obliczyć wysokość alimentów?

O  alimenty można wystąpić nie tylko przy sprawie rozwodowej. Dotyczy to każdej sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka nie daje pieniędzy na jego utrzymanie.

Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego 


Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego może wnieść właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wnosi się go celem przywrócenia posiadania nad lokalem.


czwartek, 18 września 2014

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć posiadacz samoistny i każdy zainteresowany. Sąd stwierdzając zasiedzenie, stwierdza o nabyciu własności rzeczy w tej drodze.

Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu? 


Zażalenie na postępowanie sądu może wnieść osoba uczestnicząca w postępowaniu, której sąd odmówił zgody na zwolnienie od kosztów sądowych, a także pełnomocnik takiej osoby.

Sprzeciw od wyroku nakazowego 

Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.


wtorek, 16 września 2014

Oświadczenie o odrzuceniu spadku 


Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo. Oświadczenie będzie stanowiło deklarację o braku zamiaru bycia spadkobiercą.

poniedziałek, 15 września 2014

Skarga na czynności komornika 


Skarga na czynności/bezczynność komornika może być wniesiona przez dłużnika, jak i wierzyciela, a także każda inna osoba, gdy zostały naruszone lub zagrożone jej prawa przez bez/czynność komornika.

niedziela, 14 września 2014

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 


Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Składa się go celem umożliwienia sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Jak napisać wniosek o dział spadku? 

Wniosek o dział spadku może być złożony w sądzie przez każdego spadkobiercę. Dział spadku może być również dokonany na podstawie umowy - jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość.

sobota, 13 września 2014

Jak napisać pozew o separację? 


Pozew o separację może być wniesiony przez małżonka lub jego pełnomocnika. Niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia tego typu sprawy,

piątek, 12 września 2014

Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie 


Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.

środa, 10 września 2014

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? 


Wniosek o podział majątku wspólnego może być wniesiony przez byłego małżonka, a także inna osobę zainteresowaną.

wtorek, 9 września 2014

Nasze składki w ZUS i OFE po zmianach w przepisach 


Nowe przepisy dotyczące emerytury z 2013 r. spowodowały, ze do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUS i do OFE, jak było wcześniej, czy tylko do ZUS. Warto poznać odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian z systemie emerytalnym.


niedziela, 7 września 2014

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.

Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 


Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.

sobota, 6 września 2014

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 


O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

piątek, 5 września 2014

Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego


Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.

czwartek, 4 września 2014

Wzór wniosku o przeliczenie emerytury 
Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emerytury lub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.

Jak napisać umowę najmu lokalu?

W prawym górnym rogu umowy najmu lokalu podaj datę podpisania umowy. Wpisz również miejsce jej zawarcia.

środa, 3 września 2014

Jak napisać testament własnoręczny?


Testament koniecznie trzeba opatrzyć datą: dzień, miesiąc, rok. Jest to ważne m.in. dla ustalenia kolejności testamentów, jeśli sporządzimy ich więcej niż jeden.

Wzór pozwu o rozwód 


1. Powód i pozwany

Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Wzór pozwu o alimenty


Alimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.

wtorek, 26 sierpnia 2014

Akta osobowe pracownika część C
Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).


piątek, 22 sierpnia 2014

Akta osobowe pracownika część BPodobnie jak w części A i w części B akt osobowych pracownika można gromadzić dokumenty, które nie zostały określone w rozporządzeniu, ale z pewnością będą potrzebne do dokumentowania pewnych zdarzeń, które mają miejsce w czasie zatrudnienia (np. kserokopię zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA) i innych dokumentów zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS, wnioski o urlop.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Akta osobowe pracownika część A


Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.


wtorek, 19 sierpnia 2014

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Za wypadek przy pracy uważane jest nagle zdarzenie, które zostało wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać dopiero po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale w pełnym wymiarze.

czwartek, 31 lipca 2014

Wykaz chorób zawodowych


Według Kodeksu Pracy (Art. 235) za chorobę zawodową uważa się chorobę, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występując w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Natomiast w pojęciu lekarskim choroby zawodowe są to zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy.

poniedziałek, 28 lipca 2014

Najlepsze wyniki OFE

Zostało jeszcze kilka dni (do 31 lipca) na podjęcie decyzji, czy nasze składki emerytalne mają trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS.


piątek, 25 lipca 2014

Zawieszenie działalności gospodarczej


Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej dotyczy tylko firm, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Działalność może być zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat.

czwartek, 24 lipca 2014

Umowa zlecenie + rachunek


Umowę zlecenie reguluje art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. Polega ona na tym, że osoba, która przyjmuje zlecenie jest zobowiązana do dokonania określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie, za których ostateczne efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu).

środa, 23 lipca 2014

Czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS?


Umowa o dzieło nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie odprowadza się od niej składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna.


wtorek, 22 lipca 2014

Zasady prawa pracy i stosunek pracy

Zasady prawa pracy:

 • prawo do pracy,
 • swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,
 • poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,
 • równość pracowników,
 • zakaz dyskryminacji,
 • odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),
 • ochrona uprawnień pracowników,
 • prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,
 • partycypacja pracownicza.

poniedziałek, 21 lipca 2014

Umowa uaktywniająca z nianią - wzór


Umową uaktywniającą jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosowane są przepisy dotyczące umowy zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi.


czwartek, 17 lipca 2014

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania emerytury?


W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego kierowane będzie odwołanie, a także organ za pośrednictwem którego jest ono składane.

wtorek, 15 lipca 2014

Zgłoszenie skargi do PIP 


Zgodnie z art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

niedziela, 13 lipca 2014

Zwolnienie od kosztów sądowych 


W większości sytuacji, występując do z powództwem, należy ustalić określoną kwotę tzw. wpis (np. sprawa o rozwód to 600 zł, sprawy majątkowe - 5% wartości sporu, czyli kwoty, jakiej się domagamy).

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?


Kodeks pracy jednoznacznie nie rozstrzyga o tym czy można pracować podczas urlopu macierzyńskiego, ale trzeba jednak zaznaczyć, ze tego nie zakazuje.

piątek, 11 lipca 2014

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego?


Długość urlopu wypoczynkowego zależy przede wszystkim od stażu pracy pracownika, przy czym do obecnego należy wliczyć okresy poprzedniego zatrudnienia (bez względu na przerwy w pracy i sposób rozwiązania umowy o pracę).


Umowa zlecenie zawierana z emerytem lub rencistą 


Gdy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeżeli wykonuje usługi w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.


środa, 9 lipca 2014

Opodatkowanie umowy zlecenia 

Przy opodatkowaniu umów zlecenia  pojawia się możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Fiskus pozwala tu zastosować 2 stawki: 20 i 50 procentową.

wtorek, 8 lipca 2014

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy? 


Urlopy okolicznościowe są płatnymi zwolnieniami od pracy. Pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres oraz za czas nie wykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, powinien zastosować zasady, które obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki, które ustala się w wysokości przeciętnej (składniki zmienne) należy obliczyć z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie z pracy z tytułu urlopu okolicznościowego (a nie jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w wysokości średniej z 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu).


poniedziałek, 7 lipca 2014

Co się bardziej opłaca ZUS czy OFE?

Na podjęcie decyzji czy Twoje składki emerytalne będą trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS, masz jeszcze niecały miesiąc (do 31 lipca). Wiele osób czeka na ostatnią chwilę. Wiele wciąż nie wie, jaką podjąć decyzję.

piątek, 4 lipca 2014

Kiedy należy się odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Wiek emerytalny w Polsce 

Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:


do 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat
1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc
1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące


środa, 2 lipca 2014

Zagraniczna podróż służbowa - wysokość diety 

Dieta będzie przysługiwać w wysokości, która obowiązuje dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości.

poniedziałek, 30 czerwca 2014


Krajowa podróż służbowa - wysokość diety


Dieta ma pokryć zwiększone koszty wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.  Jeśli podróż trwa:

 • mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwać;
 • od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwać 50% diety;
 • ponad 12 godzin – dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości. 


Rozliczenie kosztów podróży służbowej


Pracownik rozlicza koszty podróż służbowej:
 • nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia tej podróży, ponadto
 • musi załączyć rachunki, faktury, lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków, które objęte są ryczałtami.

wtorek, 24 czerwca 2014

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowo lub dobrowolnie.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, nawet jeśli nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

środa, 18 czerwca 2014


IKE a IKZE - porównanie podstawowych cech


Limit wpłat na rok


IKE: trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


wtorek, 17 czerwca 2014

Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:


poniedziałek, 16 czerwca 2014

Wczasy pod gruszą - dofinansowanie do wakacji 

Jeśli w zakładzie pracy jest fundusz socjalny, to pracownik może ubiegać o dofinansowanie urlopu. Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, jak też wysokość dofinansowania określone są w regulaminie funduszu. Można się z nim zapoznać w dziale kadr.piątek, 6 czerwca 2014

Rejestracja własnej firmy w Niemczech 

Zgłoszenie firmy dokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), który jest właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.

wtorek, 27 maja 2014

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika na zwolnieniu lekarskim? 

Zależy to od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie. Przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia powyżej 20 zatrudnionych osób ma prawo sprawdzić, co pracownicy robią w czasie zwolnienia lekarskiego. Może to też zlecić zewnętrznej firmie.

piątek, 23 maja 2014


Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny


Wypowiedzenie umowy o pracę, którą zawartą na okres próbny, nie musi być uzasadnione. Może być złożone w każdym czasie, a pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową.

czwartek, 22 maja 2014


Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim 


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy należnego jej w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.


wtorek, 20 maja 2014

Kiedy pracownik może żądać przywrócenia do pracy?

Każdy zwolniony pracownik ma prawo żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem prawa, np.:

piątek, 16 maja 2014

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych 


Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może się odbywać w formie:

nauki zawodu, której celem jest przygotowanie pracownika młodocianego do w pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole lub systemie pozaszkolnym (np. na kursach).

środa, 14 maja 2014

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnych

Pracownikowi niepełnosprawnemu, który zaliczony został do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

wtorek, 13 maja 2014

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego 

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

piątek, 9 maja 2014

Jak sprawdzić konto w ZUS?

Każdy pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Choć składki do ZUS odprowadza pracodawca, ponosi on tylko cześć kosztów ubezpieczenia, a resztę pokrywa pracownik (jest to cześć jego wynagrodzenia za pracę).

środa, 7 maja 2014


Dla kogo OFE?


Przy wyborze formy oszczędzania na emeryturę możemy kierować się wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Dobrze zarabiający specjaliści, lekarze czy inżynierowie, to grupy zawodowe, w których wynagrodzenia rosną od lat,  a składka przekazywana do ZUS jest coraz wyższa.


wtorek, 6 maja 2014

ZUS czy OFE?

Pracownik co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52% swojego wynagrodzenia. Lwia część tej kwoty (6/7) trafia i będzie trafiał do ZUS. Zatem tak naprawdę wybór między OFE a ZUS dotyczy około 1/7 składki.

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Co napisać z pozwie do sądu pracy?

Jeżeli zostałeś zwolniony przez pracodawcę, to masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i odwołać się do sądu pracy, składając pozew. Informacja o terminie odwołania jest w pouczeniu zawartym w wypowiedzeniu umowy o pracę.

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Obliczenie wynagrodzenia netto

Wynagrodzenie za pracę netto należy wyliczyć w następujący sposób:

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną  w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.680 zł. Jego pensje wyliczamy:

czwartek, 10 kwietnia 2014

Kto pracuje w święta, a kto nie?


Święta są ustawowo wolne od pracy, ale o tej zasady są wyjątki.  Pracują osoby, które są zatrudnione m.in. w restauracjach, hotelach, szpitalach, transporcie, stacjach benzynowych. Małe sklepy mogą być czynne pod warunkiem, ze za ladą stanie właściciel lub osoba pracująca na umowę zlecenie.

Jak oszczędzać na emeryturę? 

Niestety świadczenia emerytalne z I i II filaru mogą być niewielkie, dlatego to Ty sam powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w późniejszych latach.


Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?


Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego (podobnie jak z dodatkowego urlopu macierzyńskiego) jest przywilejem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Tak więc może on podjąć decyzje o rezygnacji części lub całości urlopu rodzicielskiego.

środa, 9 kwietnia 2014

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownik, który ma prawo do urlopu rodzicielskiego (podobnie jak przy dodatkowym urlopie macierzyńskim) - może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywanie pracy zarobkowej.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Urlop macierzyński do wykorzystania przed porodem 

Co do zasady, bieg urlopu macierzyńskiego liczony jest od dnia porodu, ale w Kodeksie pracy przewidziano możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.


niedziela, 6 kwietnia 2014

Umowa o pracę - przyczyna wypowiedzenia 

Pracodawca, który sporządza wypowiedzenie umowy o pracę musi podać przyczynę wypowiedzenia (dotyczy to tylko umów o pracę zawartych na czas nieokreślony), a także pouczyć pracownika o możliwości odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia w ciągu 7 dni.

Składka zdrowotna w 2014 r. 


W 2014 roku płacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wynosi 8,67 zł.

piątek, 4 kwietnia 2014

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy 

1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 2 KP).

czwartek, 3 kwietnia 2014


Najważniejsze zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych 


Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r.


Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu


Wymiar dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia.

środa, 2 kwietnia 2014

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego 


Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

wtorek, 1 kwietnia 2014


Wymiar etatu pracownika w przypadku urlopu na żądanie 


Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

Uwaga! To nie jest dodatkowy urlop, a tylko inny tryb udzielania części przysługującego pracownikowi zwykłego urlopu wypoczynkowego, a to oznacza, że nie przelicza się ich na godziny i nie obniża się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Pracownikowi niepełnoetatowemu także przysługują 4 dniówki urlopu na żądanie i jest to niezależne od wymiaru jego etatu, a jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymiar etatu pracownika jest na tyle niski, że nie nazbierają się mu nawet 4 dniówki urlopu.

Dal przykładu:  pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje swoją pracę po 8 godzin w poniedziałki i we wtorki oraz po 4 godziny w środy. Jeśli będzie chciał wziąć urlop na żądanie na poniedziałek, wtorek i środę, to z puli urlopowej należy „zdejmuje się” mu 20 godzin (8 + 8 + 4), a jednocześnie uznaje się, że wykorzystał 3 z 4 dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym.niedziela, 30 marca 2014

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?


Podwyższenie wieku emerytalnego, a także duże bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych.


czwartek, 27 marca 2014

Urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika niepełnoetatowegoWymiar urlopu wypoczynkowego (wyrażony w dniach, a także obliczona na jego podstawie pula godzinowa urlopu) jest zależny o wymiaru czasu pracy, a jakim zatrudniono pracownika (wymiar etatu).

wtorek, 25 marca 2014


Urlop na żądanie


Pracownikowi w pierwszym roku pracy (tak jak w każdym innym) - przysługują 4 dniówki robocze urlopu na żądanie, ale pod warunkiem, że nabył już prawo do takiej ilości urlopu.


czwartek, 20 marca 2014


Jakie uprawnienia mają pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich?


Pracownicy, którzy korzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskichurlopów rodzicielskich mają takie same uprawnienia, jak pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie z tytułu urlopu macierzyńskiego.

wtorek, 18 marca 2014

Dopuszczenie pracownika do pracy po urlopie wychowawczym

Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika po jego powrocie z urlopu wychowawczego na dotychczas zajmowanym stanowisku, a jeśli  nie ma takiej możliwości, musi mu zaproponować stanowisko równorzędne do poprzednio zajmowanego lub inne odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownika.

poniedziałek, 17 marca 2014


Równoważny czas pracy 


Równoważny system czasu pracy z przedłużeniem normy dobowej do 12 godzin


W tym systemie można pracować do 12 godzin na dobę, a dłuższa praca w poszczególne dni rekompensowana jest pracownikowi krótsza pracą w inne dniach lub dniami wolnymi.


czwartek, 13 marca 2014


Weekendowy system czasu pracy 


Ten system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Czas pracy w tym systemie może być maksymalnie przedłużony do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca.


środa, 12 marca 2014


Zadaniowy czas pracy 


Zadaniowy system czasu pracy polega na tym, że pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala zadania, jakie będzie musiał on wykonać w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym systemie czasu pracy podstawowe znaczenie mają zadania, jakie pracownik musi wykonać, a nie ściśle określone godziny pracy.


wtorek, 11 marca 2014

System przerywanego czasu pracy 

System przerywanego czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy w pracy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin.

poniedziałek, 10 marca 2014

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Może to być jednostronna decyzja pracodawcy przy zaistnieniu określonych okoliczności przewidzianych prawem lub może to wynikać z porozumienia zawartego między stronami umowy o pracę.

sobota, 8 marca 2014

Czy na zwolnieniu lekarskim można pracować?

Każda praca zarobkowa, która jest wykonywana w czasie zwolnienia lekarskiego może stanowić podstawę do tego, ze ZUS nakaże zwrot otrzymanego przez pracownika zasiłku chorobowego.

piątek, 7 marca 2014

Umowa o pracę z pracownicą w ciąży

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, gdy pracownica:

środa, 5 marca 2014

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym


Pracodawca zawierający umowę o pracę z pracownikiem młodocianym, powinien zawrzeć w takiej umowie wszystkie elementy, które są wymagane przy zawieraniu umowy o pracę z pracownikiem dorosłym.


wtorek, 4 marca 2014

Informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia 

Pracodawca, na którym ciąży obowiązek utworzenia regulaminu pracy, musi poinformować pracowników na piśmie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę o:

poniedziałek, 3 marca 2014

Jak normy w czasie pracy?

Kodeks pracy jasno określa podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Norma dobowa to 8 godzin, natomiast norma tygodniowa wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.


piątek, 28 lutego 2014

Na czym polega doba pracownicza i tydzień pracy?


Dobra pracownicza to nie to samo co doba astronomiczna trwająca w godz. od od 0.00 do 24.00. Jej rozpoczęcie może przypadać na rożne godziny, a zależy to od harmonogramowych godzin rozpoczynania pracy przez pracowników. Doba to jednak zawsze kolejne 24 godziny.

wtorek, 25 lutego 2014

Udostępnianie danych osobowych pracownika 


Według przepisów prawa pracy pracodawca może żądać od osoby podejmującej pracę podania następujących danych:


Procedura stosowania kar porządkowych 


Stosowanie przez pracodawcę kar porządkowych względem pracownika jest ograniczone dwoma terminami.


poniedziałek, 24 lutego 2014

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długo choruje?

Wbrew powszechnej opinii, że na zwolnieniu chorobowym (lub z powodu choroby) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, niestety jest to możliwe.


piątek, 21 lutego 2014

Jak ustalić współczynnik urlopowy?

Aby ustalić współczynnik urlopowy, odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

środa, 19 lutego 2014


Informowanie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych


Obowiązkiem pracodawcy w razie wypadku w zakładzie pracy jest:

 • podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie;
 • zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom, które zostały poszkodowane w wypadku;
 • ustalenie w przewidzianym przepisami trybie okoliczności i przyczyny wypadku;
 • zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed podobnymi wypadkami.  

wtorek, 18 lutego 2014

Zawarcie układu zbiorowego pracy 

Układ zbiorowy pracy zawierany jest podczas rokowań pracodawcy z organizacjami związkowymi. Ponadzakładowy układ zbiorowy zawiera ze strony pracowników - w imieniu zrzeszonych pracodawców - statutowo właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej, zaś ze strony pracodawców właściwy statutowo organ tej organizacji pracodawców.

poniedziałek, 17 lutego 2014

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Kodeks pracy wskazuje wiele obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy już od pierwszego dnia po zatrudnieniu pracowników w zakładzie.


piątek, 14 lutego 2014

Urlop wychowawczy a praca

Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność zarobkową, a także naukę lub szkolenie, ale tylko wtedy jeśli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

poniedziałek, 10 lutego 2014

Umowa o pracę - okresy wypowiedzenia 

Okresy wypowiedzenia są zależne od rodzaju umowy o pracę oraz stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

czwartek, 6 lutego 2014


Długość okresów rozliczeniowych po zmianach od 23 sierpnia 2013 r.


System czasu pracy 1. 
 • podstawowy (art. 129 Kodeksu pracy)
 • przerywany (art. 139 Kodeksu pracy)
 • zadaniowy  (art. 140 Kodeksu pracy)


wtorek, 4 lutego 2014

Wniosek o urlop szkoleniowy


Wymiar urlopu szkoleniowego i jego przeznaczenie

Urlop szkoleniowy (tak jak urlop wypoczynkowy), udziela się wyłącznie na dni pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

poniedziałek, 3 lutego 2014

Co powinna zawierać umowa o pracę? 


W każdej umowie o pracę powinny znaleźć się niezbędne, wymagane przepisami prawa elementy, do których należą:


piątek, 31 stycznia 2014


Czas pracy i jego rozkład


Jest to jeden z obowiązkowych elementów, które muszą znaleźć się w obowiązującym u pracodawcy regulaminie pracy. Gdy wszyscy pracownicy zakładu wykonują pracę w stałych godzinach, wskazanie rozkładu czasu pracy nie jest problemem i polega na zapisaniu obowiązkowych dla pracowników godzin rozpoczęcia i kończenia pracy w każdym dniu.


środa, 29 stycznia 2014


Czas pracy w 2014 r. 

Czas pracy w 2014 roku z podziałem na miesiące.

System podstawowy czasu pracy od poniedziałku do piątku: jednomiesięczny okres rozliczeniowy.


wtorek, 28 stycznia 2014


Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. 


Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w porównaniu z tym w 2013 r. o 80 zł i wynosi obecnie 1680 zł brutto.


poniedziałek, 27 stycznia 2014


Komu należy się odprawa rentowa

Warunkiem otrzymania odprawy rentowej jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. Wysokość takiej odprawy pieniężnej wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie za pracę. Odprawa rentowa przysługuje tylko raz w życiu.


piątek, 24 stycznia 2014

Pożyczki z urzędu pracy 

Od 1 stycznia br. osoba bezrobotna może uzyskać z urzędu pracy do 70 tys. zł pożyczki na nową działalność gospodarczą.W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy?


Za czas zwolnienia chorobowego pracownikowi przysługuje 80% (przy leczeniu szpitalnym 70%) jego przeciętnego wynagrodzenia za pracę wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą. Do 100% ma prawo m.in gdy:Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika