Posty

Wyświetlanie postów z 2014

Ulga na dziecko po rozwodzie

Ulga z tytułu wychowywania dziecka Ulga na dziecko (z tytułu wychowywania dziecka) przysługuje obojgu rodzicom - o ile żadne z nich nie jest całkowicie pozbawione praw rodzicielskich.

Kredyt konsumencki

Zasady kredytu konsumenckiego  Przepisy o kredycie konsumenckim mówią o tym, ze kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Pozew o zachowek wzór

Obraz
Jak napisać pozew o zachowek?Pozew o zachowek może być wniesiony przez: 
małżonka spadkodawcydziecko, wnuka spadkodawcyrodziców spadkodawcy, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, tzn.zostali pominięci.

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Świadczenia pielęgnacyjne po nowemu  21 października Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że ukończenie określonego wieku przez osobę niepełnosprawną nie może być przesłanką warunkującą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt K 38/13), a to oznacza, ze zasady finansowego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych musza zostać zmienione.

Praktyka absolwencka

Zatrudnienie praktykanta Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy (art. 1 ust. 2 ustawy 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. nr 127, poz. 1052).

Roczna ewidencja czasu pracy

Obraz
Roczna ewidencja czasu pracy - wzór Roczna karta ewidencji czasu pracy na jednej karcie obejmuje cały rok zatrudnienia pracownika. Pracodawca może więc na tej karcie zapisać, a przez to wykazać, znacznie mniej informacji na temat dyspozycji pracownika.

Umowa dożywocia wzór

Obraz
Umowa dożywocia  Przepisy dotyczące umowy dożywocia zapisane są w Kodeksie cywilnym (art. 908-916). Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymania.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Obraz
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy - wzór 
Obowiązkiem pracodawcyjest zapoznanie pracownia z aktami wewnątrzzakładowymi, które obowiązują w jego zakładzie pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Rachunek kosztów podróży

Obraz
Rachunek kosztów podróży służbowej - wzór  Na podstawie art. 775 k.p., pracownikowi, który wykonuje polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych  z podróżą służbową.

Kurator spadku

Obraz
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku może być przez spadkobiercę, a sąd może ustanowić z urzędu kuratora spadku nieobjętego.

Odpowiedź na pozew wzór

Obraz
Odpowiedź na pozew Odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W sprawach zawiłych i rozrachunkowych, pozwany może być zobowiązany przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew.

Pozew o obniżenie alimentów wzór

Obraz
Pozew o obniżenie alimentów Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązane przeciwko osobie uprawnionej do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lun je pełnomocnik, celem obniżenia wartości świadczonych środków utrzymania.

Wzór umowy pożyczki

Obraz
Jak poprawnie napisać umowę pożyczki?  Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?Sejm przegłosował  w końcu ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, który ma umożliwić właścicielom mieszkań i domów uzyskanie pieniędzy bez sprzedawania nieruchomości.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Obraz
Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Poręczenie kredytu

Pułapki poręczania kredytów Poręczenie kredytuto poważne zobowiązanie finansowe. Nie zawieramy umowy z osobą, której ten kredyt poręczamy, ale z bankiem i to on w razie czego wyegzekwuje swoją należność.

Kredyt studencki 2014

Jak otrzymać kredyt studencki?  Rok akademicki rozpoczęty, może warto pomyśleć o kredycie studenckim?  Jest to bardzo korzystny rządowy program, który pozwoli Ci w duże mierze sfinansować naukę- co miesiąc możesz otrzymywać 600 zł.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Obraz
Pozew w postępowaniu nakazowym 
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosi strona umowy dochodząca należności pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku), celem wydania nakazu zapłaty zasądzającego określoną sumę pieniędzy/rzecz - od pozwanego na rzecz powoda.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Obraz
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty Pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez dziecko, domniemanego ojca oraz matkę dziecka. Każde z w/w pozywa pozostałych (tj. dziecko domniemanego ojca i matkę). Może to zrobić także prokurator, który pozywa wówczas dziecko, domniemanego ojca i matkę.
Uwaga! Do prowadzenia tego rodzaju sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. 

Prywatny akt oskarżenia wzór

Obraz
Prywatny akt oskarżenia Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Obraz
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 
Wniosek może być złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Może go też złożyć wierzyciel spadku.
Uwaga! Poświadczeniedziedziczenia można uzyskać również przez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem.

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

Obraz
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych  Im dłuższy masz staż pracy, tym wyższy zasiłekdostaniesz. Stawki zasiłku dla bezrobotnych:

Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Obraz
Powództwo przeciwegzekucyjne Powództwo przeciwegzekucyjne może być wniesione przez dłużnika, osobę trzecią, właściciela rzeczy objętej egzekucją oraz osobą domagającą się zwolnienia rzeczy spod egzekucji administracyjnej. Wnoszone jest celem zakończenia egzekucji.

Wysokość alimentów na dziecko

Jak obliczyć wysokość alimentów? O  alimenty można wystąpić nie tylko przy sprawie rozwodowej. Dotyczy to każdej sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka nie daje pieniędzy na jego utrzymanie.

Pozew o eksmisję wzór

Obraz
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego 
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego może wnieść właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wnosi się go celem przywrócenia posiadania nad lokalem.

Wniosek o zasiedzenie wzór

Obraz
Wniosek o stwierdzenie zasiedzeniaWniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć posiadacz samoistny i każdy zainteresowany. Sąd stwierdzając zasiedzenie, stwierdza o nabyciu własności rzeczy w tej drodze.

Zażalenie na postanowienie sądu wzór

Obraz
Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu? Zażalenie na postępowanie sądu może wnieść osoba uczestnicząca w postępowaniu, której sąd odmówił zgody na zwolnienie od kosztów sądowych, a także pełnomocnik takiej osoby.

Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Obraz
Sprzeciw od wyroku nakazowego Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.

Odrzucenie spadku wzór

Obraz
Oświadczenie o odrzuceniu spadku Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo. Oświadczenie będzie stanowiło deklarację o braku zamiaru bycia spadkobiercą.

Skarga na komornika wzór

Obraz
Skarga na czynności komornika Skarga na czynności/bezczynność komornika może być wniesiona przez dłużnika, jak i wierzyciela, a także każda inna osoba, gdy zostały naruszone lub zagrożone jej prawa przez bez/czynność komornika.

Wniosek o otwarcie testamentu

Obraz
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Składa się go celem umożliwienia sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek o dział spadku wzór

Obraz
Jak napisać wniosek o dział spadku? Wniosek o dział spadku może być złożony w sądzie przez każdego spadkobiercę. Dział spadku może być również dokonany na podstawie umowy - jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość.

Pozew o separację wzór

Obraz
Jak napisać pozew o separację? 
Pozew o separację może być wniesiony przez małżonka lub jego pełnomocnika. Niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia tego typu sprawy,

Czynsz za mieszkanie

Obraz
Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie  Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Obraz
Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?  Wniosek o podział majątku wspólnego może być wniesiony przez byłego małżonka, a także inna osobę zainteresowaną.

ZUS i OFE

Nasze składki w ZUS i OFE po zmianach w przepisach 
Nowe przepisy dotyczące emerytury z 2013 r. spowodowały, ze do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUSi do OFE, jak było wcześniej, czy tylko do ZUS. Warto poznać odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian z systemie emerytalnym.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Obraz
Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości  Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.

Wykup mieszkania spółdzielczego

Obraz
Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 
Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Obraz
Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 
O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Obraz
Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.

Wniosek o przeliczenie emerytury

Obraz
Wzór wniosku o przeliczenie emerytury Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emerytury lub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.

Umowa najmu lokalu wzór

Obraz
Jak napisać umowę najmu lokalu?W prawym górnym rogu umowy najmu lokalu podaj datę podpisania umowy. Wpisz również miejsce jej zawarcia.

Testament własnoręczny wzór

Obraz
Jak napisać testament własnoręczny?Testament koniecznie trzeba opatrzyć datą: dzień, miesiąc, rok. Jest to ważne m.in. dla ustalenia kolejności testamentów, jeśli sporządzimy ich więcej niż jeden.

Jak napisać pozew o rozwód?

Obraz
Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Obraz
Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.

Akta osobowe część C

Obraz
Akta osobowe pracownika część C Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).

Akta osobowe część B

Obraz
Akta osobowe pracownika część B Podobnie jak w części A i w części B akt osobowych pracownika można gromadzić dokumenty, które nie zostały określone w rozporządzeniu, ale z pewnością będą potrzebne do dokumentowania pewnych zdarzeń, które mają miejsce w czasie zatrudnienia (np. kserokopię zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA) i innych dokumentów zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS, wnioski o urlop.

Akta osobowe część A

Obraz
Akta osobowe pracownika część A Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika Za wypadek przy pracy uważane jest nagle zdarzenie, które zostało wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Obraz
Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielskiZ urlopu rodzicielskiego można skorzystać dopiero po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale w pełnym wymiarze.

Choroby zawodowe wykaz

Obraz
Wykaz chorób zawodowych
Według Kodeksu Pracy (Art. 235) za chorobę zawodową uważa się chorobę, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występując w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Natomiast w pojęciu lekarskim choroby zawodowe są to zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy.

Najlepsze OFE

Najlepsze wyniki OFE Zostało jeszcze kilka dni (do 31 lipca) na podjęcie decyzji, czy nasze składki emerytalne mają trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej
Możliwość zawieszenia działalności gospodarczejdotyczy tylko firm, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Działalność może być zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat.

Umowa zlecenie z rachunkiem

Obraz
Umowa zlecenie + rachunekUmowę zlecenie reguluje art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. Polega ona na tym, że osoba, która przyjmuje zlecenie jest zobowiązana do dokonania określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie, za których ostateczne efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu).

Umowa o dzieło a składki ZUS

Obraz
Czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS?Umowa o dzieło nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie odprowadza się od niej składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna.

Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy i stosunek pracy Zasady prawa pracy:prawo do pracy,swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,równość pracowników,zakaz dyskryminacji,odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),ochrona uprawnień pracowników,prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,partycypacja pracownicza.

Umowa uaktywniająca wzór

Obraz
Umowa uaktywniająca z nianią - wzórUmową uaktywniającą jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosowane są przepisy dotyczące umowy zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania emerytury?
W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego kierowane będzie odwołanie, a także organ za pośrednictwem którego jest ono składane.

Skarga do PIP

Obraz
Zgłoszenie skargi do PIP  Zgodnie z art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Obraz
Zwolnienie od kosztów sądowych  W większości sytuacji, występując do z powództwem, należy ustalić określoną kwotę tzw. wpis (np. sprawa o rozwód to 600 zł, sprawy majątkowe - 5% wartości sporu, czyli kwoty, jakiej się domagamy).

Praca na macierzyńskim

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?
Kodeks pracy jednoznacznie nie rozstrzyga o tym czy można pracować podczas urlopu macierzyńskiego, ale trzeba jednak zaznaczyć, ze tego nie zakazuje.

Długość urlopu

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego?
Długość urlopu wypoczynkowego zależy przede wszystkim od stażu pracy pracownika, przy czym do obecnego należy wliczyć okresy poprzedniego zatrudnienia (bez względu na przerwy w pracy i sposób rozwiązania umowy o pracę).

Umowa zlecenie z emerytem

Umowa zlecenie zawierana z emerytem lub rencistą 
Gdy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeżeli wykonuje usługi w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Podatek od umowy zlecenia

Opodatkowanie umowy zlecenia  Przy opodatkowaniu umów zlecenia  pojawia się możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Fiskus pozwala tu zastosować 2 stawki: 20 i 50 procentową.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy? Urlopy okolicznościowe są płatnymi zwolnieniami od pracy. Pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres oraz za czas nie wykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, powinien zastosować zasady, które obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki, które ustala się w wysokości przeciętnej (składniki zmienne) należy obliczyć z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie z pracy z tytułu urlopu okolicznościowego (a nie jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w wysokości średniej z 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu).

Co lepsze ZUS czy OFE?

Co się bardziej opłaca ZUS czy OFE? Na podjęcie decyzji czy Twoje składki emerytalne będą trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS, masz jeszcze niecały miesiąc (do 31 lipca). Wiele osób czeka na ostatnią chwilę. Wiele wciąż nie wie, jaką podjąć decyzję.

Odprawy emerytalne

Kiedy należy się odprawa emerytalna? Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

Wiek emerytalny w Polsce  Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:
do 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat
1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc
1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące

Wysokość diety zagranicznej

Zagraniczna podróż służbowa - wysokość diety  Dieta będzie przysługiwać w wysokości, która obowiązuje dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Wysokość diety krajowej

Krajowa podróż służbowa - wysokość diety
Dieta ma pokryć zwiększone koszty wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.  Jeśli podróż trwa:

mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwać; od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwać 50% diety; ponad 12 godzin – dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości.

Rozliczenie podróży służbowej

Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Pracownik rozlicza koszty podróż służbowej:
nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia tej podróży, ponadtomusi załączyć rachunki, faktury, lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków, które objęte są ryczałtami.

ZUS zasiłek chorobowy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowo lub dobrowolnie.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, nawet jeśli nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

IKE a IKZE

IKE a IKZE - porównanie podstawowych cech
Limit wpłat na rok
IKE: trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Emerytura pomostowa dla kogo?

Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą - dofinansowanie do wakacji Jeśli w zakładzie pracy jest fundusz socjalny, to pracownik może ubiegać o dofinansowanie urlopu. Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, jak też wysokość dofinansowania określone są w regulaminie funduszu. Można się z nim zapoznać w dziale kadr.


Rejestracja firmy w Niemczech

Rejestracja własnej firmy w Niemczech  Zgłoszenie firmydokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), który jest właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika na zwolnieniu lekarskim?  Zależy to od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie. Przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia powyżej 20 zatrudnionych osób ma prawo sprawdzić, co pracownicy robią w czasie zwolnienia lekarskiego. Może to też zlecić zewnętrznej firmie.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
Wypowiedzenie umowy o pracę, którą zawartą na okres próbny, nie musi być uzasadnione. Może być złożone w każdym czasie, a pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową.

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim 
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy należnego jej w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Przywrócenie do pracy

Kiedy pracownik może żądać przywrócenia do pracy? Każdy zwolniony pracownik ma prawo żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem prawa, np.:

Kształcenie zawodowe

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych 
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może się odbywać w formie:

nauki zawodu, której celem jest przygotowanie pracownika młodocianego do w pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole lub systemie pozaszkolnym (np. na kursach).

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnych Pracownikowi niepełnosprawnemu, który zaliczony został do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego Czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Moje konto w ZUS

Jak sprawdzić konto w ZUS? Każdy pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Choć składki do ZUS odprowadza pracodawca, ponosi on tylko cześć kosztów ubezpieczenia, a resztę pokrywa pracownik (jest to cześć jego wynagrodzenia za pracę).

Czy zostać w OFE?

Obraz
Dla kogo OFE?
Przy wyborze formy oszczędzania na emeryturę możemy kierować się wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Dobrze zarabiający specjaliści, lekarze czy inżynierowie, to grupy zawodowe, w których wynagrodzenia rosną od lat,  a składka przekazywana do ZUS jest coraz wyższa.

Co wybrać ZUS czy OFE?

ZUS czy OFE? Pracownik co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52% swojego wynagrodzenia. Lwia część tej kwoty (6/7) trafia i będzie trafiał do ZUS. Zatem tak naprawdę wybór między OFE a ZUS dotyczy około 1/7 składki.

Pozew do sądu pracy

Co napisać z pozwie do sądu pracy? Jeżeli zostałeś zwolniony przez pracodawcę, to masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i odwołać się do sądu pracy, składając pozew. Informacja o terminie odwołania jest w pouczeniu zawartym w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

Obliczenie wynagrodzenia nettoWynagrodzenie za pracę netto należy wyliczyć w następujący sposób:

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną  w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.680 zł. Jego pensje wyliczamy:

Praca w święta

Kto pracuje w święta, a kto nie?
Święta są ustawowo wolne od pracy, ale o tej zasady są wyjątki.  Pracują osoby, które są zatrudnione m.in. w restauracjach, hotelach, szpitalach, transporcie, stacjach benzynowych. Małe sklepy mogą być czynne pod warunkiem, ze za ladą stanie właściciel lub osoba pracująca na umowę zlecenie.

Oszczędzanie na emeryturę

Jak oszczędzać na emeryturę? Niestety świadczenia emerytalne z I i II filaru mogą być niewielkie, dlatego to Ty sam powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowew późniejszych latach.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego (podobnie jak z dodatkowego urlopu macierzyńskiego) jest przywilejem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Tak więc może on podjąć decyzje o rezygnacji części lub całości urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski a praca

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą Pracownik, który ma prawo do urlopu rodzicielskiego (podobnie jak przy dodatkowym urlopie macierzyńskim) - może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywanie pracy zarobkowej.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Urlop macierzyński do wykorzystania przed porodem  Co do zasady, bieg urlopu macierzyńskiego liczony jest od dnia porodu, ale w Kodeksie pracy przewidziano możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę - przyczyna wypowiedzenia  Pracodawca, który sporządza wypowiedzenie umowy o pracę musi podać przyczynę wypowiedzenia (dotyczy to tylkoumów o pracę zawartych na czas nieokreślony), a także pouczyć pracownika o możliwości odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia w ciągu 7 dni.

Wysokość składki zdrowotnej 2014 r.

Obraz
Składka zdrowotna w 2014 r. 
W 2014 roku płacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wynosi 8,67 zł.

Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy  1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 2 KP).

Zmiany w OFE

Najważniejsze zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych 
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r.

Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu?

Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Wymiar dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia.

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego 
Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Urlop na żądanie a wymiar etatu pracownika

Wymiar etatu pracownika w przypadku urlopu na żądanie 
Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

Uwaga! To nie jest dodatkowy urlop, a tylko inny tryb udzielania części przysługującego pracownikowi zwykłego urlopu wypoczynkowego, a to oznacza, że nie przelicza się ich na godziny i nie obniża się proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Pracownikowi niepełnoetatowemu także przysługują 4 dniówki urlopu na żądanie i jest to niezależne od wymiaru jego etatu, a jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymiar etatu pracownika jest na tyle niski, że nie nazbierają się mu nawet 4 dniówki urlopu.

Dal przykładu:  pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje swoją pracę po 8 godzin w poniedziałki i we wtorki oraz po 4 godziny w środy. Jeśli będzie chciał wziąć urlop na żądanie na poniedziałek, wtorek i środę, to z puli urlopowej należy „zdejmuje się” mu 20 godzin (8 + 8 + 4), a jednocześnie uznaje się, że wykorzystał 3 z 4 dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzo…

Świadczenie przedemerytalne 2014 r.

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?
Podwyższenie wieku emerytalnego, a także duże bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie zeświadczeń przedemerytalnych.

Urlop pracownika niepełnoetatowego

Obraz
Urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika niepełnoetatowego Wymiar urlopu wypoczynkowego (wyrażony w dniach, a także obliczona na jego podstawie pula godzinowa urlopu) jest zależny o wymiaru czasu pracy, a jakim zatrudniono pracownika (wymiar etatu).

Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy

Urlop na żądanie
Pracownikowi w pierwszym roku pracy (tak jak w każdym innym) - przysługują 4 dniówki robocze urlopu na żądanie, ale pod warunkiem, że nabył już prawo do takiej ilości urlopu.

Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Jakie uprawnienia mają pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich?
Pracownicy, którzy korzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskichurlopów rodzicielskich mają takie same uprawnienia, jak pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym