Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2014

Pozew o zachowek wzór

Jak napisać pozew o zachowek?
Pozew o zachowek może być wniesiony przez: 
małżonka spadkodawcydziecko, wnuka spadkodawcyrodziców spadkodawcy, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, tzn.zostali pominięci.

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Świadczenia pielęgnacyjne po nowemu  21 października Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że ukończenie określonego wieku przez osobę niepełnosprawną nie może być przesłanką warunkującą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt K 38/13), a to oznacza, ze zasady finansowego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych musza zostać zmienione.

Praktyka absolwencka

Zatrudnienie praktykanta Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy (art. 1 ust. 2 ustawy 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. nr 127, poz. 1052).

Roczna ewidencja czasu pracy

Roczna ewidencja czasu pracy - wzór 
Roczna karta ewidencji czasu pracy na jednej karcie obejmuje cały rok zatrudnienia pracownika. Pracodawca może więc na tej karcie zapisać, a przez to wykazać, znacznie mniej informacji na temat dyspozycji pracownika.

Umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia 
Przepisy dotyczące umowy dożywociazapisane są w Kodeksie cywilnym (art. 908-916). Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymania.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy - wzór 
Obowiązkiem pracodawcyjest zapoznanie pracownia z aktami wewnątrzzakładowymi, które obowiązują w jego zakładzie pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Rachunek kosztów podróży

Rachunek kosztów podróży służbowej - wzór 
Na podstawie art. 775 k.p., pracownikowi, który wykonuje polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych  z podróżą służbową.

Kurator spadku

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku może być przez spadkobiercę, a sąd może ustanowić z urzędu kuratora spadku nieobjętego.

Odpowiedź na pozew wzór

Odpowiedź na pozew 
Odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W sprawach zawiłych i rozrachunkowych, pozwany może być zobowiązany przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew.

Pozew o obniżenie alimentów wzór

Pozew o obniżenie alimentów Pozew o obniżenie alimentówmoże wnieść osoba zobowiązane przeciwko osobie uprawnionej do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lun je pełnomocnik, celem obniżenia wartości świadczonych środków utrzymania.

Wzór umowy pożyczki

Jak poprawnie napisać umowę pożyczki? 
Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem 
Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew w postępowaniu nakazowym 
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosi strona umowy dochodząca należności pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku), celem wydania nakazu zapłaty zasądzającego określoną sumę pieniędzy/rzecz - od pozwanego na rzecz powoda.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty 
Pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez dziecko, domniemanego ojca oraz matkę dziecka. Każde z w/w pozywa pozostałych (tj. dziecko domniemanego ojca i matkę). Może to zrobić także prokurator, który pozywa wówczas dziecko, domniemanego ojca i matkę.
Uwaga! Do prowadzenia tego rodzaju sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne.

Prywatny akt oskarżenia wzór

Prywatny akt oskarżenia 
Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne 
Wniosek może być złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Może go też złożyć wierzyciel spadku.
Uwaga! Poświadczeniedziedziczenia można uzyskać również przez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem.

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych  Im dłuższy masz staż pracy, tym wyższy zasiłekdostaniesz. Stawki zasiłku dla bezrobotnych:

Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne 


Powództwo przeciwegzekucyjne może być wniesione przez dłużnika, osobę trzecią, właściciela rzeczy objętej egzekucją oraz osobą domagającą się zwolnienia rzeczy spod egzekucji administracyjnej. Wnoszone jest celem zakończenia egzekucji.

Pozew o eksmisję wzór

Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego 
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego może wnieść właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wnosi się go celem przywrócenia posiadania nad lokalem.

Wniosek o zasiedzenie wzór

Wniosek o stwierdzenie zasiedzeniaWniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć posiadacz samoistny i każdy zainteresowany. Sąd stwierdzając zasiedzenie, stwierdza o nabyciu własności rzeczy w tej drodze.

Zażalenie na postanowienie sądu wzór

Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu? 
Zażalenie na postępowanie sądu może wnieść osoba uczestnicząca w postępowaniu, której sąd odmówił zgody na zwolnienie od kosztów sądowych, a także pełnomocnik takiej osoby.

Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Sprzeciw od wyroku nakazowego Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.

Odrzucenie spadku wzór

Oświadczenie o odrzuceniu spadku 
Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo. Oświadczenie będzie stanowiło deklarację o braku zamiaru bycia spadkobiercą.

Skarga na komornika wzór

Skarga na czynności komornika 
Skarga na czynności/bezczynność komornika może być wniesiona przez dłużnika, jak i wierzyciela, a także każda inna osoba, gdy zostały naruszone lub zagrożone jej prawa przez bez/czynność komornika.

Wniosek o otwarcie testamentu

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Składa się go celem umożliwienia sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek o dział spadku wzór

Jak napisać wniosek o dział spadku? Wniosek o dział spadku może być złożony w sądzie przez każdego spadkobiercę. Dział spadkumoże być również dokonany na podstawie umowy - jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość.

Pozew o separację wzór

Jak napisać pozew o separację? 
Pozew o separację może być wniesiony przez małżonka lub jego pełnomocnika. Niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia tego typu sprawy,

Czynsz za mieszkanie

Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie 
Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? 
Wniosek o podział majątku wspólnego może być wniesiony przez byłego małżonka, a także inna osobę zainteresowaną.

ZUS i OFE

Nasze składki w ZUS i OFE po zmianach w przepisach 
Nowe przepisy dotyczące emerytury z 2013 r. spowodowały, ze do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUSi do OFE, jak było wcześniej, czy tylko do ZUS. Warto poznać odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian z systemie emerytalnym.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości  Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.

Wykup mieszkania spółdzielczego

Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 
Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 
O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.

Wniosek o przeliczenie emerytury

Wzór wniosku o przeliczenie emerytury 


Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emeryturylub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.

Umowa najmu lokalu wzór

Jak napisać umowę najmu lokalu?W prawym górnym rogu umowy najmu lokalu podaj datę podpisania umowy. Wpisz również miejsce jej zawarcia.

Testament własnoręczny wzór

Jak napisać testament własnoręczny?
Testamentkoniecznie trzeba opatrzyć datą: dzień, miesiąc, rok. Jest to ważne m.in. dla ustalenia kolejności testamentów, jeśli sporządzimy ich więcej niż jeden.

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.

Akta osobowe część C

Akta osobowe pracownika część C


Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).

Akta osobowe część B

Akta osobowe pracownika część B

Podobnie jak w części A i w części B akt osobowych pracownika można gromadzić dokumenty, które nie zostały określone w rozporządzeniu, ale z pewnością będą potrzebne do dokumentowania pewnych zdarzeń, które mają miejsce w czasie zatrudnienia (np. kserokopię zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA) i innych dokumentów zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS, wnioski o urlop.

Akta osobowe część A

Akta osobowe pracownika część A
Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielskiZ urlopu rodzicielskiego można skorzystać dopiero po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale w pełnym wymiarze.

Choroby zawodowe wykaz

Wykaz chorób zawodowych
Według Kodeksu Pracy (Art. 235) za chorobę zawodową uważa się chorobę, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występując w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Natomiast w pojęciu lekarskim choroby zawodowe są to zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy.

Najlepsze OFE

Najlepsze wyniki OFE Zostało jeszcze kilka dni (do 31 lipca) na podjęcie decyzji, czy nasze składki emerytalne mają trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS.

Umowa zlecenie z rachunkiem

Umowa zlecenie + rachunek
Umowę zleceniereguluje art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. Polega ona na tym, że osoba, która przyjmuje zlecenie jest zobowiązana do dokonania określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie, za których ostateczne efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu).

Umowa o dzieło a składki ZUS

Czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS?
Umowa o dzieło nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie odprowadza się od niej składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna.

Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy i stosunek pracy Zasady prawa pracy:prawo do pracy,swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,równość pracowników,zakaz dyskryminacji,odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),ochrona uprawnień pracowników,prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,partycypacja pracownicza.

Umowa uaktywniająca wzór

Umowa uaktywniająca z nianią - wzór
Umową uaktywniającą jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosowane są przepisy dotyczące umowy zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi.

Skarga do PIP

Zgłoszenie skargi do PIP  Zgodnie z art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych 
W większości sytuacji, występując do z powództwem, należy ustalić określoną kwotę tzw. wpis (np. sprawa o rozwód to 600 zł, sprawy majątkowe - 5% wartości sporu, czyli kwoty, jakiej się domagamy).

Długość urlopu

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego?
Długość urlopu wypoczynkowego zależy przede wszystkim od stażu pracy pracownika, przy czym do obecnego należy wliczyć okresy poprzedniego zatrudnienia (bez względu na przerwy w pracy i sposób rozwiązania umowy o pracę).

Umowa zlecenie z emerytem

Umowa zlecenie zawierana z emerytem lub rencistą 
Gdy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeżeli wykonuje usługi w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Podatek od umowy zlecenia

Opodatkowanie umowy zlecenia  Przy opodatkowaniu umów zlecenia  pojawia się możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Fiskus pozwala tu zastosować 2 stawki: 20 i 50 procentową.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy? 
Urlopy okolicznościowe są płatnymi zwolnieniami od pracy. Pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres oraz za czas nie wykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, powinien zastosować zasady, które obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki, które ustala się w wysokości przeciętnej (składniki zmienne) należy obliczyć z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie z pracy z tytułu urlopu okolicznościowego (a nie jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w wysokości średniej z 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu).

Co lepsze ZUS czy OFE?

Co się bardziej opłaca ZUS czy OFE? Na podjęcie decyzji czy Twoje składki emerytalne będą trafiać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i ZUS, czy tylko do ZUS, masz jeszcze niecały miesiąc (do 31 lipca). Wiele osób czeka na ostatnią chwilę. Wiele wciąż nie wie, jaką podjąć decyzję.

Odprawy emerytalne

Kiedy należy się odprawa emerytalna? Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

Wiek emerytalny w Polsce  Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:
do 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat
1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc
1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące

Wysokość diety krajowej

Krajowa podróż służbowa - wysokość diety
Dieta ma pokryć zwiększone koszty wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.  Jeśli podróż trwa:

mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwać; od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwać 50% diety; ponad 12 godzin – dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości.

Rozliczenie podróży służbowej

Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Pracownik rozlicza koszty podróż służbowej:
nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia tej podróży, ponadtomusi załączyć rachunki, faktury, lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków, które objęte są ryczałtami.

ZUS zasiłek chorobowy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowo lub dobrowolnie.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, nawet jeśli nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Emerytura pomostowa dla kogo?

Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika na zwolnieniu lekarskim?  Zależy to od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie. Przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia powyżej 20 zatrudnionych osób ma prawo sprawdzić, co pracownicy robią w czasie zwolnienia lekarskiego. Może to też zlecić zewnętrznej firmie.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
Wypowiedzenie umowy o pracę, którą zawartą na okres próbny, nie musi być uzasadnione. Może być złożone w każdym czasie, a pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową.

Przywrócenie do pracy

Kiedy pracownik może żądać przywrócenia do pracy? Każdy zwolniony pracownik ma prawo żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem prawa, np.:

Kształcenie zawodowe

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych 
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może się odbywać w formie:

nauki zawodu, której celem jest przygotowanie pracownika młodocianego do w pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole lub systemie pozaszkolnym (np. na kursach).

Moje konto w ZUS

Jak sprawdzić konto w ZUS? Każdy pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Choć składki do ZUS odprowadza pracodawca, ponosi on tylko cześć kosztów ubezpieczenia, a resztę pokrywa pracownik (jest to cześć jego wynagrodzenia za pracę).

Czy zostać w OFE?

Dla kogo OFE?
Przy wyborze formy oszczędzania na emeryturę możemy kierować się wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Dobrze zarabiający specjaliści, lekarze czy inżynierowie, to grupy zawodowe, w których wynagrodzenia rosną od lat,  a składka przekazywana do ZUS jest coraz wyższa.

Co wybrać ZUS czy OFE?

ZUS czy OFE? Pracownik co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52% swojego wynagrodzenia. Lwia część tej kwoty (6/7) trafia i będzie trafiał do ZUS. Zatem tak naprawdę wybór między OFE a ZUS dotyczy około 1/7 składki.

Pozew do sądu pracy

Co napisać z pozwie do sądu pracy? Jeżeli zostałeś zwolniony przez pracodawcę, to masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i odwołać się do sądu pracy, składając pozew. Informacja o terminie odwołania jest w pouczeniu zawartym w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Praca w święta

Kto pracuje w święta, a kto nie?
Święta są ustawowo wolne od pracy, ale o tej zasady są wyjątki.  Pracują osoby, które są zatrudnione m.in. w restauracjach, hotelach, szpitalach, transporcie, stacjach benzynowych. Małe sklepy mogą być czynne pod warunkiem, ze za ladą stanie właściciel lub osoba pracująca na umowę zlecenie.

Wysokość składki zdrowotnej 2014 r.

Składka zdrowotna w 2014 r. 
W 2014 roku płacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wynosi 8,67 zł.

Zmiany w OFE

Najważniejsze zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych 
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r.

Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu?

Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Wymiar dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia.

Urlop na żądanie a wymiar etatu pracownika

Wymiar etatu pracownika w przypadku urlopu na żądanie 
Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

Uwaga! To nie jest dodatkowy urlop, a tylko inny tryb udzielania części przysługującego pracownikowi zwykłego urlopu wypoczynkowego, a to oznacza, że nie przelicza się ich na godziny i nie obniża się proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Pracownikowi niepełnoetatowemu także przysługują 4 dniówki urlopu na żądanie i jest to niezależne od wymiaru jego etatu, a jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymiar etatu pracownika jest na tyle niski, że nie nazbierają się mu nawet 4 dniówki urlopu.

Dal przykładu:  pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje swoją pracę po 8 godzin w poniedziałki i we wtorki oraz po 4 godziny w środy. Jeśli będzie chciał wziąć urlop na żądanie na poniedziałek, wtorek i środę, to z puli urlopowej należy „zdejmuje się” mu 20 godzin (8 + 8 + 4), a jednocześnie uznaje się, że wykorzystał 3 z 4 dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzo…

Urlop pracownika niepełnoetatowego

Urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika niepełnoetatowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego (wyrażony w dniach, a także obliczona na jego podstawie pula godzinowa urlopu) jest zależny o wymiaru czasu pracy, a jakim zatrudniono pracownika (wymiar etatu).

Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Jakie uprawnienia mają pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich?
Pracownicy, którzy korzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskichurlopów rodzicielskich mają takie same uprawnienia, jak pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Dopuszczenie pracownika do pracy po urlopie wychowawczym Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika po jego powrocie z urlopu wychowawczego na dotychczas zajmowanym stanowisku, a jeśli  nie ma takiej możliwości, musi mu zaproponować stanowisko równorzędne do poprzednio zajmowanego lub inne odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownika.

Równoważny system czasu pracy

Równoważny czas pracy 
Równoważny system czasu pracy z przedłużeniem normy dobowej do 12 godzin
W tym systemie można pracować do 12 godzin na dobę, a dłuższa praca w poszczególne dni rekompensowana jest pracownikowi krótsza pracą w inne dniach lub dniami wolnymi.

Praca weekendowa

Weekendowy system czasu pracy 
Ten system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Czas pracy w tym systemie może być maksymalnie przedłużony do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca.

Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy czas pracy 
Zadaniowy system czasu pracy polega na tym, że pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala zadania, jakie będzie musiał on wykonać w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym systemie czasu pracy podstawowe znaczenie mają zadania, jakie pracownik musi wykonać, a nie ściśle określone godziny pracy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony Może to być jednostronna decyzja pracodawcy przy zaistnieniu określonych okoliczności przewidzianych prawem lub może to wynikać z porozumienia zawartego między stronami umowy o pracę.

Normy czasu pracy

Jak normy w czasie pracy? Kodeks pracy jasno określa podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Norma dobowa to 8 godzin, natomiast norma tygodniowa wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Doba pracownicza i tydzień pracy

Na czym polega doba pracownicza i tydzień pracy?
Dobra pracownicza to nie to samo co doba astronomiczna trwająca w godz. od od 0.00 do 24.00. Jej rozpoczęcie może przypadać na rożne godziny, a zależy to od harmonogramowych godzin rozpoczynania pracy przez pracowników. Doba to jednak zawsze kolejne 24 godziny.

Współczynnik urlopowy 2014 r.

Jak ustalić współczynnik urlopowy? Aby ustalić współczynnik urlopowy, odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Informowanie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych
Obowiązkiem pracodawcy w razie wypadku w zakładzie pracy jest:

podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie;zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom, które zostały poszkodowane w wypadku;ustalenie w przewidzianym przepisami trybie okoliczności i przyczyny wypadku;zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed podobnymi wypadkami.

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Zawarcie układu zbiorowego pracy Układ zbiorowy pracy zawierany jest podczas rokowań pracodawcy z organizacjami związkowymi. Ponadzakładowy układ zbiorowy zawiera ze strony pracowników - w imieniu zrzeszonych pracodawców - statutowo właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej, zaś ze strony pracodawców właściwy statutowo organ tej organizacji pracodawców.

Praca na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy a praca Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność zarobkową, a także naukę lub szkolenie, ale tylko wtedy jeśli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy

Wniosek o urlop szkoleniowy
Wymiar urlopu szkoleniowego i jego przeznaczenie

Urlop szkoleniowy (tak jak urlop wypoczynkowy), udziela się wyłącznie na dni pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.