Przejdź do głównej zawartości

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?


Wysokość zasiłku macierzyńskiego


Zasiłek macierzyński za okres, który jest  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.


Jeżeli pracownica nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres udzielonych jej urlopów.

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., ubezpieczonej, której zasiłek macierzyński jest wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru, w razie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w całości lub w części lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ubezpieczonej wypłaca się jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jednorazowe wyrównanie zasiłku, o którym mowa powyżej jest wypłacane pod warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za okres, który odpowiada okresom tych urlopów przez ojca dziecka. Wypłata wyrównania powinna nastąpić w terminach określonych w art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z zasiłku za dalszy okres lub innego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrównania (np. zaświadczenie pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS).

Dla przykładu: pracownica urodziła dziecko 2 kwietnia 2013 r. 10 kwietnia 2013 r. wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni. W tym przypadku będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. 3 sierpnia 2013 r. pracownica złożyła pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z całości dodatkowego urlopu macierzyńskiego i całości urlopu rodzicielskiego, oświadczając że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie korzystał ojciec dziecka.

Pracownik ojciec dziecka występuje o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz urlopu rodzicielskiego od 1 października 2013 r. do 1 kwietnia 2014 r. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracownik w dniu 9 września 2013 r. składa pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego, dołączając do wniosku pisemne oświadczenie, że matka dziecka nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego.

Pracownikowi będzie przysługiwało wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 do 31 sierpnia 2013 r. Zasiłek macierzyński za okres od 1 do 30 września 2013 r., które jeszcze nie został pracownikowi wypłacony, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Uwaga! Wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres od 2 kwietnia 2013 r. do 18 sierpnia 2013 r. przysługuje także pracownicy matce dziecka. Ponieważ pracodawca matki dziecka nie ma informacji o rezygnacji przez ojca dziecka z pełnego urlopu rodzicielskiego, wypłata wyrównania zasiłku macierzyńskiego matce dziecka nastąpi po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udokumentowaniu faktu rezygnacji z pełnego urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka.

Jeżeli pracownica, która pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu dodatkowego w całości lub w części lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, na rzecz ojca dziecka, pracującemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje również w wysokości 80% podstawy wymiaru.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.