piątek, 14 czerwca 2013

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – najbardziej rekomendowana forma rozstania pracodawcy z pracownikiem


Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest ocenianie jako najbardziej korzystny sposób rozwiązania stosunku pracy, gdyż z praktyki wynika, że minimalizuje ono ryzyko spraw sądowych i skarg do Państwowej Inspekcji Pracy.


Porozumienie to rodzaj umowy zwartej między pracownikiem i pracodawcą precyzyjnie opisujący warunki, na jakich strony stosunku pracy przestają ze sobą współpracować. Jego treść uzależniona jest od ustaleń poczynionych przez pracownika i pracodawcę przed ostatecznym rozwiązaniem umowy o pracę w tym trybie.

Przy rozwiązywaniu umowy na mocy porozumienia stron zgodną wolą pracodawcy i pracownika objęty jest nie tylko sposób rozwiązania umowy. Strony uzgadniają także inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania i to w sposób odmienny od unormowanego w kodeksie pracy. Mogą więc rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia.

Wyrok SN z 27 listopada 1975 r. (sygn. akt I PRN 35/75, OSNC 1976, nr 6, poz. 149)

Nie można zrezygnować z pracownika „z góry”

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 14/94, OSNP 1994, nr 3, poz. 40), klauzula umowna upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn, na zasadzie porozumienia stron jest nieważna.

Oświadczenie pracownika, w rezultacie którego zakład pracy otrzymuje pełną swobodę co do określenia daty, w jakiej umowa o pracę ma przestać obowiązywać, i w ten sposób otrzymuje prawo decyzji, co do faktycznego rozwiązania stosunku pracy w każdej chwili, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i narusza interes pracownika.

Forma pisemna dla celów dowodowych

Z art. 30 par. 3 k.p. wynika, że wymóg zachowania formy pisemnej odnosi się wyłącznie do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jednak ze względów dowodowych celowe jest zachowanie formy pisemnej, tym bardziej że strony mogą rozwiązać umowę w tym trybie w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w dacie przyjęcia oferty o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron w każdym terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego czy podczas choroby.

Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 12 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 593/02, M.P.P. 2004, nr 6, s. 1). Zatem termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron może przypadać w dowolnym czasie, w tym w trakcie choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, czy w okresie ochrony przedemerytalnej.

WAŻNE W treści porozumienia można zawrzeć rozstrzygnięcia o zakazie konkurencji, wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego czy zwrocie kosztów za szkolenia.

W porozumieniu o rozwiązaniu stosunku pracy strony mogą uzgodnić wszelkie inne kwestie dotyczące ustania zatrudnienia, np. związane z zakazem konkurencji, wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego w naturze czy wypłatą odprawy lub zwrotem kosztów za szkolenia.

Należy pamiętać, że kodeks pracy nie przewiduje obowiązku zwrotu kosztów z tytułu szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W tym przypadku w treści porozumienia należy wskazać zasady zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Wady oświadczenia woli, czyli porozumienie pod presją!

W praktyce pracownik może podnosić, że w momencie zawierania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę działał pod wpływem błędu, groźby rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym czy presji psychicznej. W takim przypadku pracownik może uchylić się od skutków rozwiązania umowy o pracę w tym trybie, jeżeli w ciągu roku od wykrycia błędu czy ustania obawy złoży pracodawcy na piśmie oświadczenie.

To na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, że działał pod wpływem błędu czy groźby. W praktyce oznacza to, że w przypadku procesu sądowego o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie to pracownik będzie musiał przekonać sąd pracy o decydującym wpływie presji psychicznej wywieranej przez pracodawcę na składane przez niego oświadczenia woli.

Wyrok SN z 15 maja 1997 r. (sygn. akt I PKN 80/97, OSNAPiUS 1998, nr 7,
poz. 207)

Pracownica w ciąży

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży jest dopuszczalne, ale wyłącznie w przypadku gdy pracownica wiedząc o swoim stanie podejmuje decyzję o rozstaniu ze swoim pracodawcą.

Nie ma przeszkód prawnych, aby umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z pracownicą w ciąży, ale warunkiem jest, aby pracownica, z którą zostaje rozwiązany stosunek pracy w tym trybie, wiedziała o swoim stanie.

Wyrok SN z 26 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 629/00, OSNP 2003, nr
18, poz. 434)

Błąd pracownicy, która złożyła pracodawcy ofertę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie wiedząc, że jest w ciąży, polega na wadliwym powzięciu woli (mylnym wyobrażeniu o istniejącym stanie rzeczy). Pracownica taka może uchylić się od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć.

Wyrok SN z 19 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 156/01, OSNP 2004, nr 5,
poz. 78

Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron


Warszawa, dnia…

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Strony umowy o pracę, tj. Przedsiębiorstwo XYZ z siedzibą w Warszawie oraz Pani Mariola Kowalska zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, wspólnie postanawiają, że z dniem 15 czerwca 2012 r. łączący ich stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. W dniu rozwiązania umowy o pracę zostanie pracownicy wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
                                                     
.............................                               ............................
podpis strony                                     podpis strony

Autor: Piotr Wojciechowski   
Zwolnienia w firmie. Prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy
0 komentarze:


Popularne posty

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika