Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2012

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przysługują:

urlop szkoleniowy; zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas, który jest mu niezbędny, by punktualnie przybył na obowiązkowe zajęcia, a także na czas ich trwania.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Zwolnienie i zasiłek opiekuńczy na chore dzieckoPracownikowi, któremu zacznie chorować dziecko, przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim

Kontrola na zwolnieniu lekarskim Pracodawca i ZUS mają prawo do kontroli pracownika w czasie jego zwolnienia lekarskiego i sprawdzić, czy jest ono zasadne i czy w tym czasie pracownik rzeczywiście się leczy.

Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona emerytalna Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi do wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata i ma on okres zatrudnienia, który wystarcza do emerytury.

Zwolnienie pracownika na chorobowym

Jak długo można być na chorobowym i kiedy prawodawca może wypowiedzieć umowę o pracę? Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie?

Wzór pozwu o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie stosunku pracy Pozew może wnieść pracownik, który ma interes prawny w ustaleniu istnienia stosunku pracy. Może to zrobić także inspektor pracy oraz właściwa organizacja społeczna.

Jak napisać umowę zlecenia?

Obraz
Umowa zlecenia - co jest ważne?

Umowa zlecenia to tzw. umowa cywilnoprawna, a to oznacza, ze niem podlega ona przepisom kodeksu pracy.Postanowienia, które zostaną zawarte w takiej umowie można dowolnie ustalić ze zleceniobiorcą.

Niewydanie świadectwa pracy

Wzór pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy Niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Uchylenie kary porządkowej

Wzór pozwu o uchylenie kary porządkowej
Jeżeli wobec pracownika zastosowano karę porządkową z naruszeniem przepisów prawa, to może on w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca  po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,.

Pamiętaj! Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Pozew o przywrócenie do pracy wzór

Wzór pozwu o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie oprzywrócenie do pracyna poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli uzna, ze uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka on o odszkodowaniu.

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wzór

Wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
Poniżej zamieszczam wzór umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę  Okres wypowiedzenia umowa zawartej na czas nieokreślony

Wynagrodzenie minimalne 2013

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1600 zł brutto, czyli wzrośnie o 100 zł, a to oznacza, ze na rękę pracodawcy będą wypłacać od 1064 zł do 1111 zł.

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Każdy pracownik ma prawo wystąpić do swojego pracodawcy o przekazanie mu zaświadczenia, które dotyczy zatrudnienia oraz jego wynagrodzenia za pracę. Zaświadczenia takie są potrzebne  w bankach (np. przy staraniu się o kredyt gotówkowy), w sklepach (przy zakupach na raty).

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wzór

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę 

Wypowiedzenie zmieniające

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosowane są odpowiednio do wypowiedzenia, które wynika z umowy warunków pracy i płacy.

Powierzenie pracownikowi innej pracy - wzór

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie) Wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia mu, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, innej pracy niż ta, która określona jest w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Jakie dokumenty potrzebne są do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?Zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez pracodawca, a także z ZUS, gdy przedstawi się niezbędne dokumenty:


Ubezpieczenie przy umowie o dzieło

Czy wykonujący umowę o dzieło jest ubezpieczony?
Wiele osób, które zawiera umowy o dzieło -  zastanawia się, czy od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Odpowiedź brzmi: Nie.

Pamiętaj!Umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu do ubezpieczeń i dlatego osoby, które uzyskują przychody wyłącznie na podstawie takiej umowy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. 

Obliczanie wynagrodzenia za urlop

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?Pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy składające się ze stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia za pracę.