Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2012

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze


Większość osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę (rentę) nie wie, że niektóre dodatkowe dochody, mimo że nie odprowadza się od nich składki do ZUS-u, powinno się uwzględnić przy obliczaniu tzw. limitów dorabiania.

Potrącenia z emerytury

Ile można potrącić z emerytury? Od emerytury lub renty odliczane są przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń.

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wzór prośby o udzielenie urlopu macierzyńskiegoPracownicy przysługuje urlop macierzyński, którego wymiar wynosi:

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowychJeżeli pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub wykonuję pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu oraz rozkładu czasu pracy, to wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na czas zastępstwaUmowa o pracę na zastępstwojest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony.Zawiera się ją, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Dokumenty potrzebne do emerytury

Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturęOsoba starająca się o emeryturęmusi poprawnie wypełnić wniosek, który dostępny jest w ZUS (ZUS RP-1), by ZUS rozpoczął postępowanie w sprawie świadczenia emerytalnego

Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
Jeżeli pracownik zachorował i jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, to za ten okres ma prawo do 80% swojego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy czy w drodze do lub z pracy - 100%.

Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Wzór wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego
Przesunięcie urlopu wypoczynkowe może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, który należy umotywować ważnymi przyczynami.

Odwołanie się od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUSPamiętaj! Żadna z decyzjiZUSnie jest ostateczna. Od każdej przysługuje odwołanie. Rzadko odwołujemy się od decyzjiZUS (do sądu trafia tylko 1,5% spraw), ale warto wiedzieć. że aż jedną trzecią odwołań sąd rozstrzyga na korzyść osób, które składają odwołania.

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Jakie obowiązki ma pracodawca, względem prowadzenia akt osobowych pracowników? Obowiązkiem osoby, która ubiega się o zatrudnienie jest podanie pracodawcy swoich danych osobowych. Obejmują one:

Ile przerw w pracy?

Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy
Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownikaPracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Obraz
Jak napisać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy może być wniesiony przez pracownika, inspektora pracy lub przez właściwą organizacje społeczną.

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?
Nauczycielmoże być przeniesiony w stan nieczynny (podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20) w ściśle określonych przypadkach i może to nastąpić  w razie:
częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole;zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Świadczenie wypadkowe

Jak ubiegać się o świadczenie wypadkowe?
Pracownika za pośrednictwem pracodawcy kieruje wnioski o świadczenie wypadkowe:
zwolnienia lekarskie w celu wypłaty zasiłku chorobowego;wnioski o zasiłek wyrównawczy;wnioski o świadczenie rehabilitacyjne;wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy; do właściwej terenowej jednostki ZUS.

Składki ZUS dla nowych firm 2012

Niższe składki ZUS dla nowych firm
Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to przez dwa lata możesz opłacać składki do ZUS-u na preferencyjnych warunkach.

Umowa zlecenie jakie składki ZUS

Jakie składki od umowy zlecenia? Osoba, która przyjmuje zlecenie ma obowiązek wykonać określone czynności dla osoby, która daje jej zlecenie (art 734 – 751 kc).

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy

Zmiana stanowiska pracy na polecenie pracodawcy Pracodawcy przysługuje prawo zmiany stanowiska pracy pracownikowi na inne niż te, które ma on zapisane w umowie o pracę.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Jakie przywileje ma pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego?
Pracownica po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego ma więcej praw niż przed urodzeniem dziecka, a więc jej przywileje, które miała w czasie ciąży i na urlopie macierzyńskim nie kończą się wraz z jej powrotem do pracy.

Wolne za godziny nadliczbowe

Czas wolny za godziny nadliczbowe Pracownikowi może zostać udzielony przez pracodawcę czas wolny w zamian za to, że przepracował on godziny nadliczbowe.

Prośba o urlop bezpłatny wzór

Wzór wniosku o urlop bezpłatnyNa pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić muurlopu bezpłatnego, którego okres nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne sa uprawnienia pracownicze.

Jak napisać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyńskiPracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar w 2012 r i 2013 r wynosi: do 4 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka;do 6 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiegoPracownik-ojciec, który wychowuje dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: