Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2012

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zakaz konkurencji 
Na podstawie art. 1011 § 1 kp w zakresie, które jest określony w odrębnej umowie, pracownik nie ma prawa prowadzić działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy, a także świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu, który prowadzi taką działalność (zakaz konkurencji).

Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy

Co za pracę w dniu wolnym?Na podstawie art. 1513 kp pracownik, który ze względu na okoliczności, które są przewidziane w art. 151 § 1 (tj. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, ma prawo w zamian  do innego dnia wolnego od pracy, który pracodawca powinien udzielić mu do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Potrącenia z wynagrodzenia za pracęWynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez jego zgody nie ma prawa potrącić jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjątkiem przypadków, w których dopuszcza się takie potrącenia na podstawie obowiązujących przepisów.

Systemy wynagradzania pracowników

Systemy wynagradzania za pracęWyróżniamy trzy zasadnicze systemy wynagradzania za pracę:
system czasowy,system akordowy,system prowizyjny. System czasowy wynagradzania za pracę

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w który nabył on do niego prawo. 

Pozew przeciwko pracodawcy

Pozew do sądu pracy
Twój pracodawca nie wypłaca Ci godzin nadliczbowych? Niesłusznie zwolniono Cię z pracy? - jeżeli tak, to swoich praw możesz dochodzić na drodze sądowej. Ale musi być spełniony jeden warunek. Trzeba mieć umowę o pracę. Jeżeli jest to umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło lub zlecenie) -  to właściwy jest sąd cywilny. 

Dyskryminacja w pracy

Jak bronić się przed dyskryminacją? Jeżeli pracownik jest dyskryminowany w pracy, to ma on prawo do odszkodowania.

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

Urlop na umowie zlecenie
Umowa zlecenia to jedna z umów cywilnoprawnych. Zastosowanie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego. To umowa starannego działania i jej przedmiotem jest zobowiązanie się do wykonania określonej czynności na rzecz osoby, która daje zlecenie.

Kiedy 13 pensja?

Pamiętaj! Pracodawca może pozbawić pracownika trzynastej pensji tylko ze ściśle określonych, poważnych powodów.

Pracownik otrzymuje trzynastą pensję wtedy, jeśli u danego pracodawcy przepracuje cały rok kalendarzowy.

Wyliczenie emerytury ZUS

Jak ZUS wylicza emeryturę? Obecnie funkcjonują dwa systemy emerytalne i w którym się znajdziemy będzie zależało od daty naszego urodzenia.