Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2012

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownikaPracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, które są konieczne do wykonywania przez niego pracy na zajmowanym stanowisku.

Kolejna umowa na czas określony

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony Zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreslony, jeżeli poprzednio strony stosunku pracy dwukrotnie zawarły umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Jak złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę emerytury?Trybunał Konstytucyjny wydał niedawno wyrok, ze zawieszenie emerytur przez ZUS było bezprawne.

Gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia

Pracodawca nie płaci wynagrodzenia za pracę Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazują, ze pierwszych trzech kwartałach tego roku zaległości firm w wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników wynoszą aż 154 miliony złotych.

Najlepszym sposobem na odzyskanie zaległego wynagrodzenia za pracę jest złożenie skargi do PIP.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca? Przyszły pracodawca ma obowiązek uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Takie zezwolenie wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy lub miejsca zamieszkania pracodawcy (w przypadku osób fizycznych).

Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

Obowiązki pracodawcy związane z pracą przy komputerze Praca przy komputerzeObowiązki pracodawców w stosunku do pracowników związane z pracą przy komputerze wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Obecnie bardzo rzadkie są już stanowiska pracy, na których nie używane są komputery.  Nieraz jest tak, że pracownik nie odchodzi od niego przez 6 do 8 godzin.

Pamiętaj! Należy robić sobie częste przerwy, by oczy odpoczęły.