Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2012

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy? Pracodawca ma obowiązek wydaćświadectwo pracy pracownikowi niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca uzależnia wystawienie świadectwa pracy od jakichkolwiek innych okoliczności niż rozwiązanie umowy o pracę jest jego bezprawnym działaniem.
Co może zrobić pracownik, gdy nie otrzyma świadectwa pracy? Jeżeli pracownik nie otrzymał świadectwa pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, a przyjmuje się to jako okres do 7 dni po rozwiązaniu umowy o pracę, to wtedy ma on prawo zwrócić się z żądaniem do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy. Jeżeli to żądanie nie zostanie zadość uczynione, to wówczas pracownikowi przysługuje roszczenie do sądu pracy o wydanie świadectwa pracy  przez pracodawcę i odszkodowanie.

Umowa o pracę na okres próbny wzór

Wzór umowy na okres próbny
Pracodawca za nim zwiąże się z pracownikiem na dłużej umową o pracę innego rodzaju, może zawrzeć z nimumowę o pracę na okres próbny.

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Kiedy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte?
Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy obowiązkowo i niezwłocznie wydaje pracownikowi świadectwo pracy, czyli powinien to zrobić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Pamiętaj! Jeżeli będzie to niemożliwe, to pracodawca powinien to zrobić w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy o pracę. Świadectwo pracy może być także przesłane pracownikowi pocztą - listem poleconym.

Praca w ruchu ciągłym

Czas pracy w ruchu ciągłym W sytuacji, w której ze względu na technologię produkcji w danym zakładzie pracy nie mogą być wstrzymane wykonywane pracę, to na podstawie art. 138 K.p. pracodawca może zastosować system pracy w ruchu ciągłym.

W tym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach tego okresu, dobowy wymiar czasu pracy można przedłużyć do 12 godzin.

Wynagrodzenie za pracę w nocy

Dodatek za pracę w nocy Pracownikowi za każdą godzinę jego pracy w porze nocnej (od 21.00 do 7.00) przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnej płacy.

Obecnie jest to 1500 zł brutto miesięcznie (od stycznia 2013 r. kwota ta wzrośnie do 1600 zł).

Składki ZUS od wynagrodzenia

Jakie składki od wynagrodzenia za pracę? Pracownik w umowie o pracę ma wpisane wynagrodzenie brutto, ale na rękę wypłacana jest mu niższa kwota netto: po odjęciu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Jak liczone są składki?

Od tzw. podstawy wymiaru (jest to wynagrodzenie brutto). Każda składka stanowi określony procent tej podstawy.

Zwrot kosztów podróży służbowej

Podróż służbowa pracownika - zwrot kosztów
Pracownik, który wykonywał na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy ma prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podrożą.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość, a także warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony jest zależny od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy;1 miesiąc, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy;3 miesiące, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata. 

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy i inne prawa na wypowiedzeniu
Gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy), to ma jeszcze wobec niego obowiązki.

Pracownikowi przysługują:

Dodatkowe dni wolne, które są zagwarantowane na poszukiwanie nowej pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.

Mobbing to działania lub zachowania, które dotyczą  pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracyZa czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną, która łącznie trwa do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,a  w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni  w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za pracę, chyba że obowiązujące w danym zakładzie pracy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;